zaterdag 16 juni 2012

Els Verdonk. PVDA-Wethoudster


Rechts op de foto PVDA-wethouder Els Verdonk van het Amsterdamse Stadsdeel Nieuw-West tijdens het Kwakoe Festival, het grootste militiculturele feest in Nederland, georganiseerd door nakomeling van Afrikaanse slaven.

Donderdag 19 april van dit jaar e-mailde ik de dames Els Verdonk en I. Plasmeijer, respectievelijk de PVDA-wethouder Beheer Openbare Ruimte Stadsdeel Nieuw West en haar Directeur Groen en Openbare Ruimte, die hadden gereageerd op mijn verzoek de dr. H. Colijnstraat te hernoemen. Aanleiding van mijn schrijven was het feit dat de latere minister president van Nederland als adjudant van Van Heutz in 'Ons Indie' oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Daarover schreef schreef Colijn zelf aan zijn vrouw: 'Ik heb er een vrouw gezien die, met een kind van ongeveer 1/2 jaar op den linkerarm, en een lange lans in de rechterhand op ons aanstormde. Een kogel van ons doodde moeder en kind. We mochten toen geen genade meer geven. Ik heb 9 vrouwen en 3 kinderen, die genade vroegen, op een hoop moeten zetten, en zoo dood laten schieten. Het was onaangenaam werk, maar 't kon niet anders. De soldaten regen ze met genot aan hun bajonetten. 't Was een verschrikkelijk werk.'

Ik schreef daarom het volgende aan beide locale autoriteiten:

Geachte mevrouw Plasmeijer en Verdonk,

Hartelijk dank voor uw brief van 10 april 2012 (2012/uit/3842). Ik ben blij verrast met uw voornemen om een onderbord toe te voegen bij de straatnaam van H. Colijn. Om nu de Nederlandse koloniale geschiedenis recht te doen en op een volwassen manier ons verleden onder ogen te zien, stel ik een aangepaste tekst voor, die de betrokkenen zelf aan het woord laat en dus voor zichzelf spreekt zonder tussenkomst van anderen. De volgende tekst stel ik voor:

'In 1955 werd deze straat de Dr. H. Colijnstraat genoemd. Destijds was niet bekend dat Dr. H. Colijn in een brief aan zijn vrouw het volgende had geschreven over zijn oorlogsmisdaden in Indonesie:

"Ik heb er een vrouw gezien die, met een kind van ongeveer 1/2 jaar op den linkerarm, en een lange lans in de rechterhand op ons aanstormde. Een kogel van ons doodde moeder en kind. We mochten toen geen genade meer geven. Ik heb 9 vrouwen en 3 kinderen, die genade vroegen, op een hoop moeten zetten, en zo dood laten schieten. Het was onaangenaam werk, maar 't kon niet anders. De soldaten regen ze met genot aan hun bajonetten. 't Was een verschrikkelijk werk. Ik zal er maar over eindigen."

Om nu recht te doen aan onze koloniale geschiedenis wordt deze straatnaam gehandhaafd.'

Ik heb mijn weblog enige aandacht aan deze zaak besteed. 


in afwachting van uw antwoord,
hoogachtend,
stan van houcke,
journalist/schrijver
amsterdam

Vandaag kreeg ik per brief antwoord van Els Verdonk, wethouder Beheer Openbare Ruimte, waarin zij laat weten dat ze 'op dit moment niet kan instemmen met een ander voorstel.' Haar motivering is dat zij 'niet wil overgaan tot toevoegingen die een waarde oordeel bevatten,' waarbij de sociaaldemocratische wethouder aantekent dat 'mogelijk dat de onderborden bij straatnamen ooit een breder project worden in het stadsdeel en een en ander in een breder perspectief wordt geplaatst. Indien er dan tevens financiele middelen beschikbaar zijn zal ik uw voorstel nog eens in overweging nemen.' 

Bij deze spreek ik de wethouder opnieuw aan. Mevrouw Verdonk, ik maak uit uw antwoord op dat hoewel u 'op dit moment' geen 'waarde oordeel' wilt uitspreken, u dit later mogelijk wel zal doen, tenminste als er geld voor is. Dit is een opmerkelijk argument van een politiek verantwoordelijke. Allereerst dit: door een straat naar iemand te noemen geeft de gemeente juist 'een waarde oordeel.' Immers de man c.q. vrouw wordt op deze manier geëerd door degenen die politieke verantwoordelijkheid nemen voor het besluit om een straat naar iemand te vernoemenHij of zij is kennelijk van zo'n groot maatschappelijk belang geweest dat toekomstige generaties hierop geattendeerd moeten worden door een straat naar hem/haar te vernoemen. Bovendien is het merkwaardig dat de overheid van het stadsdeel Nieuw-West geen 'waarde oordeel' uitspreekt over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Ik geef u het volgende voorbeeld: stel dat het hier niet '9' gekleurde 'vrouwen en 3 kinderen' had betroffen ergens in de Derde Wereld, maar '9' joodse 'vrouwen en 3 kinderen' die tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van een Nederlandse politicus hier in Amsterdam aan 'bajonetten' waren geregen. Had u dan ook als argument aangevoerd dat u geen 'waarde oordeel' wenst? Nee, dat zou u terecht nooit hebben gedaan. Dus waarom nu wel? Ik verneem graag antwoord hierop. 

Een ander punt is het feit dat u het argument 'waarde oordeel' inzet. Als u mijn reactie nog eens rustig naleest dan ziet u dat niet ik met een 'waarde oordeel' aankom, maar dr. H. Colijn zelf in de brief aan zijn vrouw waarin hij stelt: ''t Was een verschrikkelijk werk.' Ik begrijp nu dat u Colijn postuum tegen zichzelf wilt beschermen. Mijn vraag nu is simpelweg: waarom? Waarom wilt u dat zijn eigen 'waarde oordeel' verzwegen wordt? En nota bene dat in een stadsdeel met een niet onaanzienlijk aantal zogeheten allochtoonse Amsterdammers van wie de voorouders onder het westers kolonialisme zo geleden hebben. 

Dan het financiele argument, wat in een koopmansstad maar al te vaak doorslaggevend is. Wat mij verbaast is het gebrek aan logica. U wenst in eerste instantie niet geconfronteerd te worden met 'een waarde oordeel' om wat voor reden dan ook en vervolgens kan er wel 'een waarde oordeel' worden uitgesproken als er maar genoeg geld voor is. Vanwaar die ommezwaai? 'Een breder project,' lijkt me geen argument om nu 'op dit moment' oorlogsmisdaden bewust te verzwijgen. De overheid dient het goede voorbeeld te geven, nietwaar? Ook hierop verneem ik als Amsterdamse burger graag een logisch antwoord. 

Laat me besluiten met de opmerking dat het politici niet past om in het geval van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid een 'waarde oordeel' uit de weg te gaan. Zeker politici van een democratische rechtstaat die het internationaal recht zeggen te respecteren dienen duidelijk in het openbaar uit te spreken welke normen en waarden ze verdedigen. Een bezoekje aan het Kwakoe Festival is wat dat betreft niet voldoende. Sterker nog: juist een democratische overheid heeft als taak een moreel oordeel uit te spreken over terrorisme, of die terreur nu namens ons of anderen wordt gepleegd maakt daarbij niets uit. De Zweedse auteur Sven Lindqvist wees terecht op het fundamentele gevaar van de continuïteit van terreur toen hij schreef dat de


'Europese vernietiging van de “inferieure rassen” van vier continenten de grond voorbereidde voor Hitlers vernietiging van zes miljoen joden in Europa […] Het Europese expansionisme, vergezeld als het was door een schaamteloze verdediging van het uitroeien, schiep manieren van denken en politieke precedenten die de weg baanden voor nieuwe wandaden, die uiteindelijk culmineerden in de gruwelijkste van alle: de Holocaust […] En toen hetgeen was gebeurd in het hart der duisternis werd herhaald in het hart van Europa, herkende niemand het. Niemand wilde toegeven wat iedereen wist. Overal in de wereld waar kennis wordt onderdrukt, kennis die als ze bekend zou worden gemaakt ons beeld van de wereld aan gruzelementen zou slaan en ons zou dwingen om onszelf ter discussie te stellen – daar wordt overal het Hart der Duisternis opgevoerd. U weet dat al. Net als ik. Het is geen kennis die ons ontbreekt. Wat gemist wordt is de moed om te begrijpen wat we weten en daaruit conclusies te trekken.’

In afwachting van uw antwoord,
vriendelijke groet,
Stan van Houcke
Journalist/schrijver
Amsterdam. 

Chris Kijne van de VPRO 55
Al in de tweede helft van de negentiende eeuw beschreef een van de grootste historici van de VS, Henry Adams, telg van een aristocratische familie die presidenten en vooraanstaande intellectuelen had voortgebracht, uitgebreid hoe de Amerikaanse democratie dermate gecorrumpeerd was geraakt dat ‘de waarheid in de politiek veronachtzaamd kan worden als een waanidee.’ De politiek van de Verenigde Staten was niet meer dan ‘de systematische organisatie van haat.’ Hij toonde overtuigend aan dat het een illusie is te denken dat de mens handelt op grond van een waar inzicht in de betekenis van zijn daden. De blinde veronderstelling dat de massa gedreven zou worden door rationele Verlichtingsidealen was, volgens hem, ronduit levensgevaarlijk in een tijd dat de techniek de mens in toenemende mate oppermachtig maakte. Adams waarschuwde voor het volgende:

‘The assumption of unity which was the work of human thought in the middle ages has yielded very slowly to the proofs of complexity,’

waardoor

‘Law, in that case, would disappear as a theory or a priori principle, and give place to force. Morality would become police. Explosives would reach cosmic violence. Disintegration would overcome integration.’

Dit schreef hij in 1905, aan de vooravond van het massale geweld en de rechteloosheid die de twintigste eeuw zouden kenmerken en negen decennia voordat de 21ste eeuw startte met de grootscheepse westerse verwoestingen in het Midden Oosten. Auschwitz, Hiroshima, Vietnam, Irak, Afghanistan en wat nog komen gaat onderstrepen het gelijk van Henry Adams. Bij gebrek aan een moreel kompas is wereldwijd de politiek failliet. Misschien wel het meest duidelijk komt de continuiteit van de terreur tot uiting in het feit dat Duitsland nu onderzeeboten levert aan Israel die de duikboten gaat uitrusten met kernwapens waarmee de hele wereld kunnen worden bedreigd.

Ik meldt dit omdat binnen deze context journalisten hun werk doen. Gisteren berichtte ook de Nederlandse commerciele media dat
De Britse premier David Cameron donderdag [is] verschenen voor de commissie die het gedrag van de Britse pers onderzoekt. De regering van Cameron ligt onder vuur door onthullingen over haar nauwe banden met het media-imperium van Rupert Murdoch. Cameron gaf in zijn verklaring toe dat de verhoudingen tussen pers en politiek te hecht waren.’
De Volkskrant voegde onder de kop ‘Camarons geheugen zit vol gaten’ hieraan toe:
“Ik steun je van harte, niet alleen als een vriendin, maar ook omdat we in professioneel opzicht aan één kant staan! Toespraak van je leven? Yes, he Cam!” David Cameron moet in zijn sas zijn geweest toen hij, aan de vooravond van het partijcongres in 2009, deze sms van Rebekah Brooks ontving. Een stuk minder leuk vond de premier het toen deze steunbetuiging van Rupert Murdochs luitenant donderdag werd voorgelezen tijdens zijn getuigenis bij het Leveson-onderzoek naar de ethiek van de Britse media.’
Letwel, het betreft hier een onderzoek ‘naar de ethiek van de Britse media,’ dus niet in eerste instantie naar de ethiek van de politieke leiders die hun opwachting maken bij een machtige mediamagnaat alvorens ze premier konden worden. Tony Blair vloog zelfs naar de andere kant van de wereld om zijn zegen van Murdoch te krijgen. Hoe dan ook, ditmaal zijn de nauwe banden tussen politici en pers uitgelekt. Maar dat is een incident. Normaal weten alleen de betrokkenen van deze corruptie ervan en een kleine kongsi erom heen die angstvallig blijft zwijgen. Het is de wereld van de spindoctors, de adviseurs, de communicatiespecialisten, die politici zelfs adviseren om bepaalde zaken buiten de democratische controle te houden, zoals de televisiejournalist Chris Kijne deed toen hij GroenLinks voorstelde niet ‘teveel bezig’ te zijn met ‘principes... transparantie en zo,’ en dat de partij er beter aan deed een ‘spindoctor’ in te huren die geen ‘groter moreel besef’ heeft dan  het verkopen van een of ander ideologisch product zodat de ‘vrije pers’ en haar publiek niet te weten kwam wat er zich achter de schermen afspeelde. U merkt dat ik dit voorbeeld blijf gebruiken en wel niet omdat Chris Kijne een slechte dan wel goede journalist is, want dat is hij niet. Kijne is een modale journalist, die vanuit het veilige midden opereert. Juist omdat hij tot de doorsnee behoort is hij een helder voorbeeld van de corruptie binnen de journalistiek en politiek, want wat dat betreft verschilt de situatie in het Verenigd Koninkrijk geenszins van die in Nederland. Ook hier zijn de banden tussen politiek en pers zo nauw dat de parlementaire pers bijvoorbeeld de opkomst van het fenomeen Pim Fortuyn totaal niet opmerkte, en vervolgens bij Wilders volstrekt niet weet hoe ze journalistiek op dit verschijnsel moet reageren. De parlementaire pers in de polder is  haar houvast kwijt, ze weet niet precies meer voor welk karretje ze zich moet laten spannen en vooral ook: wanneer dit moet gebeuren.  Journalisten worden gebruikt door politici. Vorige maand gaf de Independent het volgende voorbeeld:
The former Number 10 communications director Alastair Campbell said today that David Cameron did not want to set up the Leveson Inquiry…. Mr Campbell was questioned about three telephone conversations which took place between Tony Blair and Mr Murdoch in the run-up to the Iraq war. Asked why Mr Blair made time for the calls during a frantic period of diplomacy, Mr Campbell pointed out that Mr Murdoch was a "very significant figure in the media landscape". "What I think was going on is that Rupert Murdoch has placed a call and Tony Blair has taken that call, and Rupert Murdoch is just wanting to have a chat about what is going on," Mr Campbell said… He added: "I think it is a combination of Rupert Murdoch trying to find out what is going on and also probably saying, 'You know, we're going to support you on this."' 
Waarom sprak Tony Blair nu juist met Ruppert Murdoch over een grootscheepse aanval op Irak? Waarom raadpleegde dus een minister president met een mediamagnaat die onder andere 'jointly invested with Rothschild in a 5.5 percent stake in Genie Oil and Gas, which did shale gas and oil exploration in Israel.http://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Murdoch


Ik werp die vraag tevens op omdat de toenmalige Britse premier middels een aperte leugen zijn collega Balkenende overhaalde Nederland te laten deelnemen aan het illegale geweld tegen Irak.
Al lang geleden is onthuld dat de Nederlandse inlichtingendiensten grote twijfels hadden, zowel over de Iraakse ‘ massavernietigingswapens’ als over de juistheid van de Amerikaanse beweringen daarover. Balkenende beriep zich in het parlement op geheime informatie die hij ‘ persoonlijk’ van premier Blair had gekregen Daarom kon hij er niets over zeggen.
Afgezien van het feit dat dit een politiek uiterst dubieus argument was, is achteraf gebleken dat Tony Blair heeft gelogen: hij beschikte niet over bewijzen dat Saddam Hoessein  ‘massavernietigingswapens’ had.”
Daar komt nog bij dat
‘volgens het rapport van de commissie-Davids gaven de VN-Veiligheidsresoluties over Irak geen volkenrechtelijk mandaat voor de Amerikaans-Britse inval in dat land in het voorjaar van 2003. De tekst van de resolutie 1441 gaf geen vrijbrief aan landen om met geweld in te grijpen.’
De reden dat premier Blair, als een van de felste pleitbezorgers van de illegale inval, Murdoch belde is simpel, deze mediamagnaat is een actieve en buitengewoon invloedrijke zionist.

Murdoch's Media empire is a pillar of the Zionist Empire media. It has been used to advance the Zionist Empire agenda: Staunch defense of the Israeli apartheid occupation regime, incitement against Arabs and Muslims, and blackmail of politicians in US-EU (through character assassination, smearing campaigns, and scandals) to keep them in line with regard to the Zionist global agenda.’

Zonder de steun van deze zionistische mediamagnaat zou Blair cum suis veel meer moeite hebben gehad om de toch al sceptische westerse bevolking te mobiliseren. De massamedia zijn in staat om via propaganda het beeld van de werkelijkheid zo effectief mogelijk te vervormen. De macht van de zionistische lobby kan daarbij moeilijk overschat worden. De ‘Joodse natie,’ die voor het westen functioneert als een huurlingenstaat, speelt een centrale in de Amerikaanse en Europese politiek zoals ook duidelijk wordt uit de berichtgeving van de ‘JTA, The Global News Source of the Jewish People.’ 

‘Pro-Israel myopia on Murdoch. by Philip Weiss on July 20, 2011 14.

Is Murdoch's reversal good for the Jews/Israel? is the only question for the JTA. And no it isn't! Murdoch who has made philo-semitism a great principle of action, who said that the world can't survive without Israel... “'Is this curtains for pro-Israel Murdoch?' the London Jewish Chronicle asked in a column last week." Etc. (Thanks to Ali Gharib and Jeff Blankfort)’ http://mondoweiss.net/2011/07/pro-israel-myopia-on-murdoch.html
Tegen deze achtergrond moet u het advies van Chris Kijne aan politici zien om niet ‘teveel bezig’ te zijn met ‘principes... transparantie en zo.’ Het is volgens deze televisiejournalist beter een ‘spindoctor’ in te huren die geen ‘groter moreel besef’ heeft dan  het verkopen van een of ander ideologisch product.
Het was Henry Adams die al in de negentiende eeuw zag hoe Amerikaanse politieke leiders keer op keer democratische principes uitverkochten om zo politieke successen te boeken, hoe eens gerespecteerde burgerlijke normen en waarden bezweken onder machiavellistische drijfveren, hoe de plutocratie van 'robber barons' de politieke macht had veroverd, en hoe die macht de moraal vernietigde. Binnen dat raamwerk opereert de ‘vrije pers’ van Chris Kijne die bereid is 'een hoger belang' te dienen dan 'de waarheid niets dan de waarheid,' om Kijne zelf te citeren. En dit is allang geen enkel onderwerp van gesprek meer, ons systeem is dermate corrupt dat de corruptie onbespreekbaar is geworden.

Information Clearing House


Nieuws dat de Nederlandse commerciele massamedia verzwijgen:

Header
The Peoples Press - Powered By People - For People

 Not For Profit - For Global Justice     


Now More Than Ever  

  If Information Clearing House Is Important To You, We need Your Help 

100% Non Commercial, Fearless, Forthright & Independent. 

We call on people of conscience and courage-all who seek peace, economic justice, human rights and a healthy environment to help sustain and grow the Information Clearing House, newsletter and website.

If you've been waiting for the perfect time to support ICH, it's arrived. 

Please provide whatever you can- $1, $5, $10, $20, $50, $100- To Use your debit/credit card or check click here:  http://www.informationclearinghouse.info/support.htm

Or if you prefer, send a check or money order, (US Dollars) Information Clearing House, PO Box 365 Imperial Beach, CA 91933. USA.  

Low income readers: DON'T send money, just encourage others to subscribe.

To all who have assisted in the past. Thank you. Your help is greatly appreciated. Tom Feeley
=============
 

  
"Washington...has become an alien city-state that rules America, and much of the rest of the world, in the way that Rome ruled the Roman Empire."  -Richard Maybury

"Make wars unprofitable and you make them impossible." -  A. Philip Randolph

"It is always easier to fight for one's principles than to live up to them." - Alfred Adler

"To some degree it matters who's in office, but it matters more how much pressure they're under from the public."  - Noam Chomsky
  
June 15 /16, 2012
Click Here For Op-Ed Articles
Click Here For Hard News Items
Click Here For Cost Of War
Follow us on Twitter    Support Information Clearing House     Visit our blog


 Op-Ed Articles

US Official: Russia Sends Troops to Syria as Peace Hopes Fade
By Jim Miklaszewski, NBC New
Moscow has sent a ship carrying a small contingent of combat forces to guard Russia's deep-water port and military base at the Syrian city of Tartus, the US officials said.
http://www.informationclearinghouse.info/article31595.htm

McCain Admits U.S. Armed And Equipped Libya Rebels
Calls For Same In Syria Conflict
Video
We just need to arm and equip these people, the same way that we did in Libya.
http://www.informationclearinghouse.info/article31594.htm

U.S. Exploits Syrian Situation For Showdown With Russia
By Rick Rozoff
On June 12 what passes for the U.S.'s top diplomat, Secretary of State Hillary Clinton, further escalated tensions with Russia in an appearance with Israeli President Shimon Peres at the Brookings Institution.
http://www.informationclearinghouse.info/article31601.htm

The Path to War with Iran
By Robert W. Merry
Like Roosevelt in his dealings with Japan, President Barack Obama has helped place Iran under severe strain of economic sanctions.
http://www.informationclearinghouse.info/article31600.htm

UN: Israeli Forces Killed 2,300 in Gaza Under Blockade
By Ma'an
Israeli forces have killed nearly 2,300 Palestinians and injured 7,700 in Gaza over the last five years, the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs said Thursday.
http://www.informationclearinghouse.info/article31599.htm

Manhunt
This is Racism, pure and simple
Uri Avnery
As a citizen of a state that calls itself "Jewish", or even "the state of the Holocaust survivors", I am disgusted.
http://www.informationclearinghouse.info/article31597.htm

Drone Me Down on the Killing Floor
By Pepe Escobar
And the winner of the Humanitarian Oscar for Best Targeted Assassination with No Collateral Damage goes to... the Barack Obama White House death squad.
http://www.informationclearinghouse.info/article31593.htm

Do Americans Approve Mass Murder?
By Michael Hampton
A majority of Americans, it seems, approve of drone strikes against "terrorists", even if they kill innocent bystanders.
http://www.informationclearinghouse.info/article31589.htm

Take Action: Kill the 'Kill List'
Obama's Kill List: Silence Is Not an Option
By The Editors
Liberals raised a ruckus about President Bush's human rights abuses. Silence now is not an option.
http://www.informationclearinghouse.info/article31588.htm

Blowback, or Impossible Dilemmas of Declining Powers
By Immanuel Wallerstein.
Blowback occurs when the declining power engages in behavior that, in the short run, achieves some immediate objective but, in the middle run, makes their power decline even faster.
http://www.informationclearinghouse.info/article31592.htm

Revolution 2.0
The True Face of Egypt's Military
By ESAM AL-AMIN

With this brazen act of thwarting the political will of the Egyptian people, the emerging Islamic and revolutionary parties have now been totally stripped of their political ascendency, less than five months after their rise to power.
http://www.informationclearinghouse.info/article31598.htm

Romney's Campaign of Inanity
By Ralph Nader
Mitt Romney's daily dittohead assertions make one wonder what he got out of the law and business degrees he received from Harvard University.
http://www.informationclearinghouse.info/article31596.htm

See You at the Club: Fed Fat Cats Dip Into the Till
Fed members gave their own banks $4 trillion during bailout
By Robert Scheer
During the financial crisis, at least 18 former and current directors from Federal Reserve Banks worked in banks and corporations that collectively received over $4 trillion in low-interest loans from the Federal Reserve."
http://www.informationclearinghouse.info/article31591.htmHard News  
  

        
Bomber targets Syria shrine as 35 killed:   A suicide bomber blew up a vehicle near a shrine in Syria's capital Thursday, wounding 14 people, state media and witnesses said, as 35 people were reported killed across the country.
http://is.gd/MZrcKZ

U.S.: Russian military ship en route to Syria:   A Russian ship carrying small arms and ammunition and possibly a small contingent of troops is on its way out of the Black Sea and into the Mediterranean bound for Syria. U.S. intelligence believes the weapons are intended to re-supply or beef up the defenses at Russia's naval base in Syria.
http://is.gd/CAvmRi

US holds high-level talks with Syrian rebels seeking weapons:   Syrian rebels have held meetings with senior US government officials in Washington as pressure mounts on the US to authorise a shipment of heavy weapons, including surface-to-air missiles to combat the Assad regime, the Daily Telegraph has learned.
http://is.gd/sgFW8A

US backtracks on claims Russia is arming Syrian regime:   The US state department has acknowledged that Russian helicopters it claimed had been sent recently to the Syrian regime were, in fact, refurbished ones already owned by Damascus.
http://is.gd/Kkm48p

Russia denies entering talks on political transition in Syria:   ''It's not true that we are discussing Syria's fate after Bashar Assad. We aren't dealing with a regime change either through approving unilateral actions at the United Nations Security Council, nor through taking part in some political conspiracies,'' Lavrov said following talks with his Iraqi counterpart in Moscow.
http://is.gd/KydRud

UN's Syrian Ambassador: 'No-fly-zone is a declaration of war':   In an interview with ITV News, Syria's Ambassador to the UN, Bashar Ja'afari, warns that the French proposal for a no-fly zone would be regarded as an "act of war" by Syria.
http://is.gd/ss2I2B

Syrian fighters' credibility shot to pieces by toy guns posturing:
IF DECEPTION has always been part of war, it has not often been as bungled as in the video announcement by Syrian opposition fighters of the formation of a special forces brigade joining the battle against the President, Bashar al-Assad.
http://is.gd/cGH1qK

BBC world news editor: Houla massacre coverage based on opposition propaganda:
As quietly as possible, BBC world news editor Jon Williams has admitted that the coverage of last month's Houla massacre in Syria by the world's media and his own employers was a compendium of lies
http://is.gd/CJPJj8

Gunmen massacre Iraqi family:
Gunmen shot dead a father, mother and at least three children early on Friday, while a husband and wife were killed in a separate attack, security and medical officials said.
http://is.gd/HLeQUK

2 NATO occupation troops, among 38 killed in Afghanistan:   NATO says separate attacks have killed two service members in different parts of Afghanistan, while Afghan officials say a two-day operation in eastern Paktika province has left 34 "insurgents" and two policemen dead.
http://is.gd/R1dp8O

15 militants killed in Pakistan:   At least six militants were killed in the mountain region of upper Dir area at the Pakistan-Afghanistan border and some nine militants died in Orakzai agency after their hideouts were air-bombed by Pakistani security forces Thursday, Dawn reported.
http://newindianexpress.com/world/article543444.ece

Yemen troops kill 15 "Qaeda" gunmen:   Yemeni forces killed 15 Al-Qaeda fighters in a clash at a control station in Shabwa province on the country's only gas export pipeline, a military official and a witness said on Friday.
http://is.gd/l9bmDi


Libya descends into militia chaos as hostages still held:
As the casualties mount from fresh clashes in southern Libya between soldiers and tribesmen, the security situation in the capital Tripoli, Zintan, Misrata and the eastern city of Benghazi remains shaky as militia groups extend their control.
http://is.gd/O42VGS

Egypt reels from 'judicial coup':   Egypt's transition to democracy was thrown into further disarray yesterday after its top court ordered parliament dissolved and allowed a disputed candidate to remain in a divisive presidential runoff. Activists and political figures have described the rulings as the final phase of a military coup that takes the transition back to square one.
http://is.gd/XPwozl

Egypt: SCAF to Issue Constitutional Declaration On Presidential Powers in Two Days:   According to the constitutional declaration, article 56 states that the Supreme Council of Armed Forces runs the country, has legislative powers, endorses general state policies and the general budget, names appointed MPs, calls upon the parliament to convene in ordinary and extraordinary sessions and represents the state internally and externally.
http://allafrica.com/stories/201206151765.html

Contractors run U.S. spying missions in Africa:   The contractors supply the aircraft as well as the pilots, mechanics and other personnel to help process electronic intelligence collected from the airspace over Uganda, Congo, South Sudan and the Central African Republic.
http://is.gd/VtTwXf

50 aid groups demand Israel lift Gaza blockade:
Fifty international aid groups and U.N. agencies on Thursday urged Israel to open Gaza's borders, saying its border blockade violates international law and indiscriminately harms Gaza's 1.6 million people.
http://is.gd/piAOYi

Israel demolishes Arab village 38 times:   Palestinian villagers have addressed the Guinness Book of World Records to register a ruinous "record". A Bedouin village in Israel has been demolished 38 times by Israeli authorities, who say people in the village do not have building permits.
http://www.rt.com/news/bedouin-village-destroyed-israel-898/

Britain Unveils Electronic Mass Surveillance Plan:   British authorities on Thursday unveiled an ambitious plan to log details about every Web visit, email, phone call or text message in the U.K. - and in a sharply-worded editorial the nation's top law enforcement official accused those worried about the surveillance program of being either criminals or conspiracy theorists.
http://is.gd/o9LrPV

Kidnapping by Mexican police caught on video:   Mexican police were caught on video performing a kidnap operation in conjunction with alleged drug cartel members of the Jalisco New Generation drug cartel.
http://www.youtube.com/watch?v=s8lUPz2WwpY

Thwarted by Congress, Obama to stop deporting young illegal immigrants:   Effective immediately, young immigrants who arrived in the U.S. illegally before they turned 16 will be allowed to apply for work permits as long as they have no criminal history and meet other criteria, officials said.
http://is.gd/KkWtXq

Stranger than fiction: Michigan bans women representatives for using the V-word:   Two Michigan legislators have been blocked from speaking on the state House floor as punishment for using the word vagina in a heated debate over abortion.
http://is.gd/SrCR8f

Greece Sinks Into Despair: 'There's Nothing Here Anymore':
Extreme political uncertainty, rampant corruption, queues forming at soup kitchens, and aid from non-governmental organizations (NGOs)-all these are more commonly associated with countries still developing Western-style economies.
http://www.cnbc.com//id/47814459

IMF urges Europe to help refinance Irish bank bail-out:   The International Monetary Fund on Friday urged Europe to help Ireland refinance its crippling bank bailout and consider taking equity in state-owned banks to help Dublin return to bond markets and avoid a second bailout next year.
http://is.gd/TfePSX

UK: Osborne unveils £140bn scheme to kick-start stagnant economy:   George Osborne unveiled a £140 billion emergency scheme to try to avoid a second credit crunch caused by the ongoing chaos in the eurozone.
http://is.gd/qbQNqa

Jamie Dimon Is Not Alone: : Banks and Businesses Took $4 Trillion in Bailouts -   "This report reveals the inherent conflicts of interest that exist at the Federal Reserve.
http://www.informationclearinghouse.info/article31590.htm
                        
 "Let us be peace and joy"


Tom Feeley

Cost Of War
 
Number Of Iraqis Slaughtered In US War And Occupation Of Iraq "1,455,590"

Number of U.S. Military Personnel Sacrificed (Officially acknowledged) In America's War On Iraq:  4,807

Number Of  International Occupation Force Troops Slaughtered In Afghanistan :3,049
Cost of War in Iraq & Afghanistan
Total Cost of Wars Since 2001


   $1,342,685,858,249                


vrijdag 15 juni 2012

Israel as a Rogue State 354

Informate dat bewust door de Nederlandse massamedia wordt verzwegen, uit angst of uit rottigheid.

     Ruinous Record: Arab village demolished 38 times in Israel

301 views
Published on Jun 15, 2012 by
Residents of a Palestinian village have contacted the Guinness Book of World Records to register that their village was demolished by Israel 38 times. For more on this story RT talks to Jeff Halper, co-founder and executive director of the Israeli Committee against House Demolitions.

Watch RT LIVE on our website http://rt.com/on-air

Voetbal Commentator

  https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7210642350975393792/ stan van houcke heeft dit als repost geplaatst Marcel Van Silfh...