zaterdag 11 juni 2022

Hoe Oekraïense- en Amerikaanse 'Hofjoden' Gebruikt Worden 20


Hoe snel de wereld kan veranderen blijkt onder andere uit het opzienbarende boek The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives (1997), geschreven door Zbigniew Brzezinski, de National Security Adviser van president Jimmy Carter en geopolitiek adviseur van president Barack Obama. Slechts een kwarteeuw geleden beweerde Brzezinski met grote stelligheid dat:

America stands supreme in the four decisive domains of global power: militarily, it has an unmatched global reach; economically, it remains the main locomotive of global growth, even if challenged in some aspects by Japan and Germany (neither of which enjoys the other attributes of global might); technologically, it retains the overall lead in the cutting-edge areas of innovation; and culturally, despite some crassness (banaliteit. svh), it enjoys an appeal that is unrivaled, especially among the world’s youth — all of which gives the United States a political clout (slagkracht. svh) that no other state comes close to matching. It is the combination of all four that makes America the only comprehensive global superpower.


Alleen al gezien het feit dat de VS als ‘veelomvattende supermacht’ sinds 1945 geen enkele oorlog heeft gewonnen is voldoende om te beseffen dat hier sprake is van een gevaarlijke overschatting die alleen maar een bedreiging van de wereldvrede kan betekenen. Immers, 'hooghartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt voor de val,’ zoals de Godvrezende Amerikanen weten. Opvallend genoeg zijn het niet de westerse politici en pers die uit ervaring of studie weten hoe waar deze wijsheid is, maar juist hoge militairen. Eén van hen is de alom gerespecteerde Amerikaanse oud-kolonel en emeritus hoogleraar, Andrew J. Bacevich, die in zijn in 2016 verschenen boek America’s War For The Greater Middle East erop wees dat:


the Cold War's happy outcome (at least from an American point of view) came with a distinct downside for the U.S. national security apparatus. Among other things, it rendered the paradox underlying postwar U.S. military policy — energetically preparing for global war in order to prevent it — obsolete. In doing so, it brought the armed services and their various clients face to face with a crisis of the first order. With the likelihood of World War III subsiding to somewhere between remote and infinitesimal — with the overarching purpose for which the postwar U.S. military establishment had been created thereby fulfilled — what exactly did that establishment and all of its ancillary agencies, institutes, collaborators, and profit-making auxiliaries exist to do? 


The Pentagon wasted no time in providing an answer to that question. Rather than keeping the peace, it declared, the key’ tot het behouden van de macht was 'to ‘shape’ the global order. Shaping now became the military's primary job. Back in 1992, the Defense Planning Guidance drafted under the aegis of Paul Wolfowitz had spelled out this argument in detail. Pointing proudly to the ‘new international environment’ that had already ‘been shaped by the victory’ over Saddam Hussein the year before, that document provided a blueprint explaining how American power could ‘shape the future,’


met als gevolg dat na de ontbinding van het Warschau-Pact het aantal NAVO-lidstaten verdubbelde, niet omdat de positie van het Westen veel meer bedreigd werd dan tijdens de eerste Koude Oorlog het geval zou zijn geweest, maar om te voorkomen dat de ontelbare miljarden aan het militair-industrieel complex zouden verminderen. Inmiddels waren miljoenen burgers en militairen afhankelijk geworden van deze vorstelijke staatssubsidies.

Mei 2016 waarschuwde ik op mijn weblog dat de blauwdruk die ten grondslag ligt aan de politiek van Washington en Wall Street, door de neoconservatieve denktank ‘Project for the New American Century’ (PNAC) al in september 2000 werd gepubliceerd, drie jaar nadat Brzezinski had gesuggereerd dat Rusland in drie delen moest worden opgebroken, om zo de macht van Moskou te breken. De neoconservatieven van de PNAC, invloedrijk bij zowel Democraten als Republikeinen, betoogden dat het moment rijp was om de definitieve hegemonie van de 'global Pax Americana’ te verwezenlijken, aangezien de VS als 'enige supermacht' was overgebleven. De samenstellers van het PNAC-beleidsstuk 'Rebuilding America's Defenses: Strategies, Forces and Resources for a New Century’ bepleitten het handhaven van de ‘global U.S. pre-eminence, precluding the rise of a great power rival, and shaping the international security order in line with American principles and interests,’ waarbij de zorg werd uitgesproken dat Europa zou kunnen wedijveren met de Verenigde Staten. De 'American grand strategy' moest daarom 'as far into the future as possible,' worden gecontinueerd. De 'core mission' van de VS was (en is nog steeds): 'fight and decisively win multiple, simultaneous major theatre wars.' In het rapport werden de Amerikaanse strijdkrachten beschreven als 'the cavalry on the new American frontier.' Net als destijds de Indianen moest nu de rest van de wereldbevolking goedschiks of kwaadschiks gedwongen worden de gewelddadige politiek van de Amerikaanse elite te gehoorzamen. Alleen op die wijze kan Washington voorkomen dat Europa tezamen met Azië de VS voorbijstreven. Niet voor niets benadrukte Brzezinski in 1997 dat met het wegvallen van de Sovjet Unie ‘Amerika’s opkomst als de enige wereldwijde supermacht nu een geïntegreerde en omvangrijke strategie voor Eurazië dringend noodzakelijk,’ maakte want, zo waarschuwde hij de Amerikaanse deep state: 

Eurasia is home to most of the world's politically assertive and dynamic states. All the historical pretenders to global power originated in Eurasia. The world's most populous aspirants to regional hegemony, China and India, are in Eurasia, as are all the potential political or economic challengers to American primacy. After the United States, the next six largest economies and military spenders are there, as are all but one of the world's overt nuclear powers, and all but one of the covert ones. Eurasia accounts for 75 percent of the world's population, 60 percent of its GNP, and 75 percent of its energy resources. Collectively, Eurasia's potential power overshadows even America’s.


Eurasia is the world's axial supercontinent. A power that dominated Eurasia would exercise decisive influence over two of the world's three most economically productive regions, Western Europe and East Asia. A glance at the map also suggests that a country dominant in Eurasia would almost automatically control the Middle East and Africa. With Eurasia now serving as the decisive geopolitical chessboard, it no longer suffices to fashion one policy for Europe and another for Asia. What happens with the distribution of power on the Eurasian landmass will be of decisive importance to America's global primacy and historical legacy.

http://www.foreignaffairs.com/articles/53392/zbigniew-brzezinski/a-geostrategy-for-eurasia 


Het Kroatische Euro-parlementslid Mislav Kolakusic sloeg dan ook de spijker op de kop toen hij voorjaar 2022 publiekelijk verklaarde dat ‘Het buitenlands-, defensie- en veiligheidsbeleid van de EU van vandaag kan in één zin worden beschreven. De Europese Unie werd de 51e federale staat van de Verenigde Staten, maar dan zonder stemrecht.’


De 'blauwdruk' van PNAC ondersteunde een eerder beleidsrapport, geschreven door ondermeer de vooraanstaande Amerikaanse neoconservatief Paul Wolfowitz, telg uit een joods Poolse immigrantenfamilie, en oud-staatssecretaris van Defensie en voormalig president van de Wereldbank. Daarin wordt gesteld dat de VS ‘must… discourage advanced industrial nations from challenging our leadership or even aspiring to a larger regional or global role.' In het kader daarvan 'Breaking Russia has become an objective’ voor de Obama/Biden regering, aldus in 2015 de bekendste westerse geopolitieke deskundige dr. Henry Kissinger. Het spreekt voor zich dat Europa bij een totale chaos aan zijn oostgrens geen enkel belang heeft, niet alleen omdat dit tot een nieuwe stroom vluchtelingen zal leiden, maar tevens tot de mogelijkheid van een nucleaire holocaust. Desondanks blijft de NAVO, met steun van de Europese parlementen, en de alles behalve democratische Europese Unie een conflict met de Russische Federatie uitlokken, daarbij gesteund door mainstream-opiniemakers als mijn oude vriend Geert Mak die volgens eigen zeggen een ‘geheime liefde’ voor de VS koestert. Wij leven in historische tijden. Mocht de mensheid over een eeuw nog bestaan dan zullen onze rampzalige jaren nog steeds onderwerp van gesprek zijn, en zullen historici zich blijven afvragen hoe het kon dat Europa, net als voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog, slaapwandelend de afgrond in donderde. Zowel de Europese politici als pers zijn immers vandaag de dag druk doende de Amerikaanse hegemonie veilig te stellen, terwijl ook zij weten dat de op gang gebrachte 'Revolution in Military Affairs' door het neoconservatieve PNAC was voorgesteld. Daaronder behoort nu ook het arsenaal van ‘US mini nuclear bombs,’ dat volgens het Britse dagblad The Times in 2016: 


risks sparking an arms race by testing a new type of miniature precision nuclear bomb, experts warn. The White House is overseeing the development of the new kind of weapon — a nuclear bomb that will be more accurate than previous ones and have four levels of destructive power which can be altered to control collateral damage and radioactive fallout. The new weapon is part of a nuclear modernization program…

http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/americas/article4663562.ece


Afgezien van de voortdurende Amerikaanse oorlog komt hier nog een ander element bij, te weten de wederzijdse haat tussen de Democratische- en Republikeinse Partij. Indien die blijft voortduren   leidt dit onvermijdelijk tot binnenlandse onbestuurbaarheid, en in het extreemste geval tot een nieuwe burgeroorlog tussen de macht en de machtelozen als gevolg van de dieper wordende kloof tussen arm en rijk in het zogenaamd ‘rijkste land ter wereld,’ waar volgens de officiële cijfers van juni 2021 ‘The wealthiest 1% of Americans controlled about $41.52 trillion in the first quarter, according to Federal Reserve data released Monday. Yet the bottom 50% of Americans only controlled about $2.62 trillion collectively, which is roughly 16 times less than those in the top 1%,’ aldus het kabelnieuws-netwerk CNBC. De toenemende onderlinge spanningen hebben er geleid tot de militarisering van de politie, en het verder inperken van de burgerrechten. De Amerikaanse elite houdt er rekening mee dat de huidige neoliberale ontwikkeling uitloopt op massale maatschappelijke onlusten nu ook de middenklasse steeds meer verarmt, waardoor de geglobaliseerde belangen van Washington en Wall Street in het gedrang komen. Vandaar ook de noodzaak van een externe dreiging zodat de almaar verminderende interne cohesie kan worden gestopt. Hetzelfde geldt voor de elite, geconcentreerd in het Brussel van de EU en de NAVO. De uitgelokte oorlog in Oekraïne was voor de Verenigde Staten een godsgeschenk. Oorlog beperkt tot Europa dat met een kadaverdiscipline achter Washington en Wall Street is gaan staan, in een poging een regime-change in Moskou te forceren.  Opnieuw deelt Europa de kosten, is er geen sprake van dode of zwaar verminkte Amerikaanse militairen, en bloeit het militair-industrieel complex weer op na de gedwongen beëindiging van alle mislukte oorlogen in het Midden Oosten, die de bevolking aldaar in chaos heeft achtergelaten. De huidige oorlog kost weliswaar  wederom miljarden, maar dit wordt allemaal inflatoir gefinancierd met leningen, zodat de banken en de gefortuneerden nog rijker kunnen worden. Enkele actuele cijfers: 


As the U.S. crosses the grim milestone of 1 million deaths from Covid-19, U.S. billionaires have seen their combined wealth rise over $1.7 trillion, a gain of over 58 percent during the pandemic.


This troubling juxtaposition underscores the story of unequal loss and sacrifice during the worst pandemic in a century. While billionaires have seen their wealth surge, millions have lost their lives and livelihoods.


On March 18, 2020, at the beginning of the formal lockdown, U.S. billionaires held a combined $2.947 trillion. On May 4, 2022, as the U.S. crossed the 1 million death mark, according to an analysis by NBC, 727 U.S. billionaires were worth $1.71 trillion more, according to Forbes.

https://inequality.org/great-divide/updates-billionaire-pandemic/ 


Tegelijkertijd voltrok zich het volgende: 


Poverty in the U.S. increased in 2020 due to the pandemic's effect on the economy and soaring unemployment.


The share of Americans living below the poverty line increased by 1 percentage point, to 11.4%, according to U.S. Census Bureau.


Those at the bottom of the economic scale were hit much harder by the coronavirus recession and are finding it harder to bounce back…


Poverty in the U.S. increased in 2020 as the coronavirus pandemic hammered the economy and unemployment soared. Those at the bottom of the economic ladder were hit hardest, new figures confirm, suggesting that the recession may have widened the gap between the rich and the poor.

https://www.weforum.org/agenda/2021/09/poverty-america-united-states-covid-coronavirus-pandemic 

Poverty isn’t $24,300 a year for a family of four. Poverty isn’t 14.5% of Americans. Poverty is the constant stress of not having enough to eat, of not knowing where you’re going to sleep tonight, of knowing you are one emergency away from sleeping on the streets.
https://4thworldmovement.org/overcoming-poverty/poverty-myths/


Hoewel de mainstream-opiniemakers van de commerciële pers en de westerse politici dit alles doorgaans verzwijgen of het niet eens weten, kunnen de spreekbuizen van de macht toch niet altijd hun ‘masters’ blijven prijzen. Een schoolvoorbeeld van een corrupte journalist die gedwongen wordt een tipje van de sluiter op te lichten, is de door Nederlandse journalisten zo bewonderde Thomas Friedman, ook wel de Empire’s Messenger genoemd, die in zijn New York Times-column van 22 mei 2022 onder de kop ‘My Lunch With President Biden’ eerst de president uitbundig prijst als een groot staatsman, die:


just put NATO together, Europe together and the whole Western alliance together — stretching from Canada up to Finland and all the way to Japan — to help Ukraine protect its fledgling democracy from Vladimir Putin’s fascist assault.


In doing so, he has enabled Ukraine to inflict significant losses on Russia’s invading army, thanks to a rapid deployment of U.S. and NATO trainers and massive transfers of precision weapons. And not a single American soldier was lost.


It has been the best performance of alliance management and consolidation since another president whom I covered and admired — who also was said to be incapable of putting two sentences together: George H.W. Bush. Bush helped manage the collapse of the Soviet Union and the reunification of Germany, without firing a shot or the loss of a single American life. 

https://www.nytimes.com/2022/05/22/opinion/biden-trump-republicans-democrats.html Kennelijk allemaal vreugdevolle resultaten voor het Amerikaanse volk, maar tegelijkertijd blijft er zowel onderhuids als duidelijk zichtbaar die dreigende burgeroorlog. En dus moet bekendste opiniemaker van The New York Times zijn betoog toch afsluiten met de volgende constatering: 


Alas, though, I left our lunch with a full stomach but a heavy heart.


Biden didn’t say it in so many words, but he didn’t have to. I could hear it between the lines: He’s worried that while he has reunited the West, he may not be able to reunite America.


It’s clearly his priority, above any Build Back Better provision. And he knows that’s why he was elected — a majority of Americans worried that the country was coming apart at the seams and that this old war horse called Biden, with his bipartisan instincts, was the best person to knit us back together. It’s the reason he decided to run in the first place, because he knows that without some basic unity of purpose and willingness to compromise, nothing else is possible.


But with every passing day, every mass shooting, every racist dog whistle, every defund-the-police initiative, every nation-sundering Supreme Court ruling, every speaker run off a campus, every bogus claim of election fraud, I wonder if he can bring us back together. I wonder if it’s too late.


I fear that we’re going to break something very valuable very soon. And once we break it, it will be gone — and we may never be able to get it back.


Zelfs Friedman, de spreekbuis van de elite waarschuwt de Amerikanen:


We are staring into that abyss right now. Because it is one thing to elect Donald Trump and pro-Trump candidates who want to restrict immigration, ban abortions, slash corporate taxes, pump more oil, curb sex education in schools and liberate citizens from mask mandates in a pandemic. Those are policies where there can be legitimate disagreement, which is the stuff of politics…


In short, we are seeing a national movement that is telling us publicly and loudly: WE WILL GO THERE.


And that terrifies me because: I HAVE BEEN THERE.


My formative experience in journalism was watching Lebanese politicians go there in the late 1970s and plunge their frail democracy into protracted civil war. So don’t tell me that it can’t happen here.


Maar in zijn simplistische zwart/wit voorstelling van zaken, zo kenmerkend voor de mainstream-media, komt Friedman niet verder dan Trump de schuld te geven. Dat doet Thomas als volgt: 


That is why so many allied leaders have privately said to Biden, as he and his team have revived the Western alliance from the splintered pieces that Trump left it in, ‘Thank God — America is back.’ And then they add, ‘But for how long?’


Biden cannot answer that question. Because WE cannot answer that question.


Biden is not blameless in this dilemma, nor is the Democratic Party — particularly its far-left wing. Under pressure to revive the economy, and facing big-ticket demands from the far left, Biden pursued expansive spending for too long. House Democrats also sullied (besmeuren. svh) one of Biden’s most important bipartisan achievements — a giant infrastructure bill — by making it hostage to other excessive spending demands. The far left also saddled Biden and every Democratic candidate with radical notions like ‘defund the police’ — an insane mantra that would have most harmed the Black and Hispanic base of the Democratic Party had it been implemented.


To defeat Trumpism we need only, say, 10 percent of Republicans to abandon their party and join with a center-left Biden, which is what he was elected to be and still is at heart. But we may not be able to get even 1 percent of Republicans to shift if far-left Democrats are seen as defining the party’s future.


And that is why I left my lunch with the president with a full stomach but a heavy heart.

https://www.nytimes.com/2022/05/22/opinion/biden-trump-republicans-democrats.html 


Met andere woorden: zolang de ‘uiterst linkse Democraten’ -- te vergelijken met PVDA-kamerleden die ook in de VS de deregulering en privatisering accepteerden -- hun invloed blijven uitoefenen, (wat normaal zou moeten zijn in een democratie) zullen de extreem rechtsen niet naar Biden overlopen, en zal het conflict tussen rijk en arm in de Amerikaanse klassenmaatschappij op grootscheeps geweld uitlopen, aldus het ‘zwaarmoedige hart’ van de reactionaire Imperial Messenger, die een groot voorstander was van de desastreuze illegale agressieoorlog tegen Irak. Hoewel Geert Mak vol lof is over Friedman omdat Thomas een ‘man’ zou zijn ‘die altijd wel een gat ziet om een probleem op te lossen,’ zegt dit natuurlijk meer over mijn oude vriend dan over Friedman.  Hoe dan ook, feit blijft dat een groot deel  van Europa zich door de hoogbejaarde Biden en het bellicose Pentagon op sleeptouw heeft laten nemen, waardoor de oorlog kan eindigen ‘not about the freedom of Ukraine, which has been undertaken with great cohesion by NATO, but against Russia itself,’ zo waarschuwde Henry Kissinger in mei 2020 de westerse elite, die aanwezig was bij één van de bijeenkomsten van het World Economic Forum in Davos. 


Kissinger’s plea not to back Russia into a corner — or, worse, ‘into a permanent alliance with China’ — has received some supporting echoes from other world leaders. Both Italy and Hungary have urged an immediate ceasefire in Ukraine. The Pope has praised Turkey’s efforts to find a diplomatic settlement to the war.

https://www.nationofchange.org/2022/06/10/a-just-ceasefire-or-just-a-ceasefire/ 


Kissinger’s standpunt wordt door de meeste  westerse politici genegeerd. Kennelijk komt voor de meesten van hen een Derde Wereldoorlog niet ongelegen, gezien het almaar dalende vertrouwen van de bevolking in de huidige tweede garnituur politici en pers, die gedwee de dictaten van de VS uitvoeren. Bovendien verkeert het Westen in een systeem-crisis die ingrijpende veranderingen noodzaken en op groot verzet zullen stuiten. De slaafse houding van de Europese politici is vooral zo gevaarlijk omdat het Amerikaans Imperium steeds verder afbrokkelt, zoals ook blijkt uit het feit dat de VS alle oorlogen na 1945 heeft verloren, behalve dan de oorlog tegen Grenada, met een bevolking van iets meer dan 112.000 inwoners het op tien na kleinste land ter wereld, die 196 internationaal erkende onafhankelijke staten kent. Volgende keer meer over de hedendaagse waanzin.
They Plan On Repeating "Putin's Price Hike" Until People Believe It

 

They Plan On Repeating "Putin's Price Hike" Until People Believe It

Listen to a reading of this article:

President Biden used the phrase "Putin's price hike" again in a reaction to Friday's Consumer Price Index report revealing continued high inflation, showing once again that the US government believes Americans are idiots.

“Make no mistake about it: I understand inflation is a real challenge to American families. Today’s inflation report confirms what Americans already know: Putin’s Price Hike is hitting America hard,” Biden said in a statement. “My administration is going to continue to do everything it can to lower prices for the American people.”

Which is of course absurd. Prices were already soaring and inflation was already at a 40-year high before Russia invaded Ukraine on the 24th of February, and there was never anything inscribed upon the fabric of reality which said the US needed to respond to that invasion with an economic war that has made everything worse. The US initiated these unprecedented acts of economic warfare in response to an invasion it could easily have preventedwith a little diplomacy, and has managed to do so without even hurting the strength of the ruble at all.

There are many people Americans could blame for their shrinking bank accounts, but Putin isn't one of them.

And people know this. Nobody who doesn't work for the US government ever unironically uses the term "Putin's price hike" except to comment on the Biden administration's repeated use of that term. I've never once seen even the dumbest liberals in my social media notifications use that phrase.

Right now it looks ridiculous to hear even Biden use that term. It sticks out like dog's balls because of how obviously contrived and out of place it is, like if he'd spontaneously yelled "Cowabunga, dudes!" or something.

But just you wait. If they keep repeating it often enough and frequently enough, sooner or later you'll start to notice rank-and-file members of the public repeating it themselves.

This is because the empire managers understand something which John Q Public does not, and it's this: if you repeat something often enough in a confident-sounding tone of voice, a glitch in human cognition known as the illusory truth effect causes them to mistake what you're saying for the truth.

The illusory truth effect describes the way people are more likely to believe something is true after hearing it said many times. This is due to the fact that the familiar feeling we experience when hearing something we’ve heard before feels very similar to our experience of knowing that something is true. When we hear a familiar idea, its familiarity provides us with something called cognitive ease, which is the relaxed, unlabored state we experience when our minds aren’t working hard at something. We also experience cognitive ease when we are presented with a statement that we know to be true.

We have a tendency to select for cognitive ease, which is why confirmation bias is a thing: believing ideas which don’t cause cognitive strain or dissonance gives us more cognitive ease than doing otherwise. Our evolutionary ancestors adapted to seek out cognitive ease so that they could put their attention into making quick decisions essential for survival, rather than painstakingly mulling over whether everything we believe is as true as we think it is. This was great for not getting eaten by saber-toothed tigers in prehistoric times, but it’s not very helpful when navigating the twists and turns of a cognitively complex modern world. It’s also not helpful when you’re trying to cultivate truthful beliefs while surrounded by screens that are repeating the same bogus talking points over and over again.

This would appear to be the strategy behind the continual repetition of the phrase "Putin's price hike" in particular and the narrative that rising prices are Russia's fault in general. Just keep saying it and saying it until the illusory truth effect kicks in and overrides people's cognitive faculties.

We are being trained. Westerners are paying more because of western policies chosen by western policy makers, and we're being trained to look at our shrinking bank accounts and yell, "Damn you, Putin!"

No part of this new cold war would be possible without copious amounts of such training. Without massive amounts of propaganda, people would never consent to being made poorer in order to facilitate the dopey grand chessboard maneuverings of a few sociopaths on the east coast of the United States. Without massive amounts of propaganda, people would never consent to having the gun of nuclear war held to their heads every day as US unipolarist escalations continually ramp up brinkmanship between the world's two nuclear superpowers. Without massive amounts of propaganda, people would never consent to agendas which directly hurt them and threaten everyone they know while providing no material benefit to them whatsoever.

But this is also true of our entire society in general. Our entire civilization is marinating in propaganda produced and promulgated by the powerful in order to manipulate our collective psychology into consenting to a status quo which serves them and not us.

Over centuries of dynasties, upheavals and revolutions, powerful people have learned that the best way to dominate a population is to manipulate them into serving your interests while giving them the illusion of freedom and control. The invention of mass media has facilitated this new form of tyranny, as has the emergence of psychology as a field of study. These two factors have combined together to give rise to the steadily advancing science of modern propaganda.

This is why the world is as it is: because the people have been psychologically manipulated at mass scale away from using the power of their numbers to create systems that benefit them instead of a few powerful sociopaths.

This is the source of all our major problems. Understanding it, and finding ways to overcome it, is the solution. The only reason they've been able to control us in this way is because they understand all the many ways our minds can be manipulated better than we do.

https://caitlinjohnstone.substack.com/p/they-plan-on-repeating-putins-price?r=nfiyo&s=r&utm_campaign=post&utm_medium=web&utm_source=direct

Voetbal Commentator

  https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7210642350975393792/ stan van houcke heeft dit als repost geplaatst Marcel Van Silfh...