zaterdag 7 juni 2008

CIDI Bestuurslid schendt Internationaal Recht 17
Ronny Naftniel schrijft in zijn reactie op mijn vragen in de VPRO-gids ondermeer dit: "Als de Palestijnse en Arabische leiders in november 1947 het VN verdelingsplan voor Palestina aanvaard zouden hebben, was er allang een Palestijnse staat geweest en was er nooit een Palestijnse vluchtelingenvraagstuk ontstaan." Dit is de Israelische versie.

Nu de werkelijkheid zoals die beschreven werd door de toen nog zioniste Hannah Arendt, een van de grootste joodse politieke denkers van de twintigste eeuw. In het essay Het Zionisme Bij Nader Inzien schreef Hannah Arendt in oktober 1945, dus twee jaar voor Het VN-Verdelingsplan: “Het eindresultaat van vijftig jaar zionistische politiek is belichaamd in de recente resolutie van de grootste en invloedrijkste afdeling van de Zionistische Wereldorganisatie. Tijdens de laatste jaarlijkse conventie in Atlantic City in oktober 1944 namen Amerikaanse zionisten van links tot rechts unaniem de eis aan voor een ‘vrije en democratische joodse staat… [die] geheel Palestina zal omvatten, onverdeeld en onverminderd.’ Dit is een keerpunt in de zionistische geschiedenis, want het betekent dat het revisionistische programma, zo lang en bitter verworpen, uiteindelijk gewonnen heeft. De resolutie van Atlantic City gaat zelfs een stap verder dan het Biltmore Programma (1942), waarin de joodse minderheid minderheidsrechten had toegekend aan de Arabische meerderheid. Ditmaal werden de Arabieren in de resolutie simpelweg niet genoemd, wat hun – dat moge duidelijk zijn - de keuze laat tussen vrijwillige emigratie of tweederangs burgerschap… Deze doelen blijken nu volledig identiek te zijn aan die van de extremisten wat betreft de toekomstige politieke inrichting van Palestina. Het is de doodsklap voor die joodse groeperingen in Palestina zelf die onvermoeibaar hebben gepleit voor een vergelijk tussen de Arabische en de joodse bevolking. Anderzijds zal het de meerderheid onder het leiderschap van Ben-Goerion aanzienlijk versterken… Door de resolutie zo bot te verwoorden op een moment dat hun geschikt leek, hebben de zionisten voor een lange tijd iedere kans op onderhandelingen met de Arabieren verspeeld, want wat de zionisten ook mogen aanbieden, ze zullen niet vertrouwd worden. Dit zet op zijn beurt de deur wijd open voor een macht van buiten om het heft in handen te nemen zonder de twee meest betrokken partijen te raadplegen. De zionisten hebben nu daadwerkelijk alles gedaan om een onoplosbaar ‘tragisch conflict’ te creëren, dat alleen kan worden beëindigd door het doorhakken van de Gordiaanse knoop. Het zou erg naïef zijn om te geloven dat het doorhakken van de knoop altijd in het voordeel van de joden zou uitpakken en ook is er geen enkele reden om aan te nemen dat het zou resulteren in een duurzame oplossing.”

Wel Ronny, hier hebben we het probleem in een notendop: "Ditmaal werden de Arabieren in de resolutie simpelweg niet genoemd, wat hun – dat moge duidelijk zijn - de keuze laat tussen vrijwillige emigratie of tweederangs burgerschap"," aldus Hannah Arendt. De situatie is dus deze: deVN, die door westerse landen beheerst werd, besloot in 1947 om de zionisten ongeveer 53 procent van het land van de Palestijnen te geven. De voornaamste reden van dit besluit was dat de joden in Europa bijna uitgeroeid waren door een christelijke cultuur. In plaats van een stuk van Duitsland vrij te maken voor een joodse staat, dumpte het - eeuwenlang antisemitische - westen de zogeheten "joodse kwestie" in het Midden Oosten. Maar de bevolking daar had geen enkele schuld aan de door Europeanen gepleegde genocide. Stel nu dat de VN had beslist dat de joodse staat op 53 procent van het Nederlands grondgebied moest worden gevestigd, ook nog zonder dat Nederlanders daarover geraadpleegd werden. Als Nederlands staatsburger zou je dat toch niet hebben toegejuicht, nietwaar? Sterker nog, er zouden Nederlanders zijn, onder wie misschien jij en ik, die zich zouden verzetten, vooral als we weten dat we onder een joods bestuur tweederangs burgers zouden zijn. Ronny: waarom verwacht jij nu, in tegenstelling tot Hannah Arendt, dat de Palestijnen wel accoord waren gegaan met "vrijwillige emigratie of tweederangs burgerschap"? Laat het ons weten.

Meer over Naftaniel morgen.

vrijdag 6 juni 2008

Salomon Bouman 18


Het streven naar een etnisch zuivere staat is in onze geglobaliseerde wereld een anachronisme. Het is een volkomen achterhaald concept. Een moderne democratische rechtstaat is onmogelijk zodra een deel van de burgerij via wetgeving gediscrimineerd wordt, louter en alleen omdat men niet tot de dominante etnische groep behoort. Het gevolg van deze etnische discriminatie is dat Palestijnse Israeli’s als derde rangs burgers worden behandeld, zoals zowel Palestijnen als progressieve joods-Israeli’s gedocumenteerd hebben beschreven. Uit onderzoek blijkt dat 18 procent van de joods-Israeli’s en eenkwart van de Palestijnen voor een binationale staat is, 1 staat dus waarin iedere burger, jood en Palestijn, gelijk is voor de wet.

In zijn column in het Nieuw Israëlitisch Weekblad blijkt Salomon Bouman een fel tegenstander te zijn van deze democratische oplossing. Hij eist dat Israel een zionistisch staat blijft, een staat dus die streeft naar etnische zuiverheid. In reactie op het pleidooi van de Palestijnse intellectueel Omar Barghouti om politiek te streven naar een binationale oplossing schrijft Bouman: “Barghouti is niet te overtuigen van de zinloosheid van zijn intellectuele vernietigingsideologie van de Joodse staat… Einde van het zionisme dus.”

Bouman is als zionist een fel voorstander van het voortzetten van de onvermijdelijke discriminatie van eenvijfde van de ingezetenen van in zijn woorden “de Joodse staat,” die voor joden uit de hele wereld is, en dus niet voor de oorspronkelijke Palestijnse bewoners, zelfs niet de Palestijnen die Israelische staatsburgers zijn. Iedereen die voorstelt om aan deze discriminatie, gebaseerd op etniciteit, een eind te maken wordt verweten een “intellectuele vernietigingsideologie”aan te hangen, iedereen, dus ook de 18 procent van de Israeli’s die voor een binationale staat is. Dit voorstel mag van hem dus ook niet in het openbaar en democratisch worden besproken. Er heerst een taboe op. En als men dit wel doet, dan volgt onmiddellijk de stigmatisering. En toch noemt Salomon Bouman zich een “onafhankelijke journalist”. In zijn gedachtenwereld brengt Barghouti’s “afschuw van wat Israel is hem tot de paradoxale conclusie dat er geen onafhankelijke Palestijnse staat moet komen.” Wat er paradoxaal is aan een democratisch streven maakt Bouman niet duidelijk. Waarom is het paradoxaal dat een deel van de joden en Palestijnen voor een democratische eenheidsstaat is, waarin iedereen gelijk is voor de wet? Terwijl toch het streven naar een etnisch zuivere staat waarin 20 procent van de bevolking wordt gediscrimineerd omdat men niet tot de dominante etnische groep behoort alles behalve democratisch is. Bouman lijkt nog steeds intellectueel in de negentiende eeuw te leven. Salomon, het ouderwetse kolonialisme is voorbij. De moderne wereld kan alleen functioneren door openheid, niet door de aarde op te delen in etnisch zuivere getto's.
Bouman schrijft ook dit: "En kan deze Palestijn zich voorstellen dat Israel zichzelf zal opheffen en er een streep wordt gezet door de historische functie van de joodse staat als vluchthaven voor het Joodse volk in de diaspora ?" Deze Palestijn heeft ook een naam, hij heet Omar Barghouti. Israel heeft inderdaad gediend als "vluchthaven" niet voor "het joodse volk," zoals Bouman abusievelijk schrijft, maar voor allereerst de Europese joden, die zoals hijzelf, de nazi-holocaust wisten te overleven. Een massamoord die gevoed werd door christelijk antisemitisme, en zeker niet moslim antisemitisme. Maar Israel is geen "vluchthaven" voor de Amerikaanse joden, en andere joden in de diaspora, zoals CIDI-directeur Ronny Naftaniel, die absoluut niet van plan zijn hun land te verlaten om naar Israel te emigreren. Bouman suggereert dat al deze joden uiteindelijk met uitroeiing worden bedreigd. Maar dit is een angst en geen feit. En het opmerkelijk is nu dat al meer dan een halve eeuw de Palestijnen de prijs betalen voor de Europese misdaden. Daar moet nu een eind aan komen. Uit naam van dezelfde beschaving die door de nazi’s vernietigd werd.

CIDI Bestuurslid schendt Internationaal Recht 16

In zijn reactie op mijn vragen in de VPRO-gids (zie: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2008/06/cidi-bestuurslid-schendt-internationaal.html) schrijft de directeur van de “pro-zionistische lobbygroep” het CIDI dat : "resolutie 194 van de Algemene Vergadering van de VN uit 1948 spreekt over de terugkeer van de toenmalige Palestijnse vluchtelingen die in vrede met Israel willen leven. Het is geen bindende resolutie. Die bevoegdheid heeft alleen de Veiligheidsraad.” Opnieuw, dit is de propagandistische versie die de Israelische overheid geeft.

Nu de werkelijkheid: nergens in de resolutie staat dat het alleen de "toenmalige" vluchtelingen betreft, er staat vluchtelingen en volgens het internationaal recht betekent dit ook de kinderen van die vluchtelingen, want anders zou het betekenen dat de ouders wel terugmogen, maar de kinderen niet, waardoor het recht op terugkeer zou worden uitgehold. Geen ouder die zijn kinderen in een vreemd land achterlaat, ook niet Palestijnse ouders, Ronny.

Wat bedoelt Naftaniel nu met de bewering dat de resolutie niet bindend is. Dit: omdat de wereldgemeenschap die al 60 jaar eist dat de Palestijnse vluchtelingen kunnen terugkeren niet beschikt over eigen strijdkrachten die de joods-Israeli’s met geweld kunnen dwingen het internationaal recht te respecteren, blijft Israel zich als een schurkenstaat gedragen. Dat klopt dus, behalve dan dat Ronny dit laatste er niet bij verteld. En waarom stuurt de VN geen strijdkrachten naar Palestina om de Palestijnen te beschermen tegen de Israelische terreur? Dat is ook simpel: omdat de Verenigde Staten dit saboteert. Ook dat verzwijgt Naftaniel.

Ronny schrijft dan: “Waar haalt Stan van Houcke bovendien de ‘wetenschap’ vandaan dat de Palestijnen voor mij en andere joden etnisch gezuiverd zijn?" Dit is een retorische vraag, die ik graag beantwoord. Welnu, Ronny, die wetenschap is allereerst gebaseerd op de geschiedenis en op de onafhankelijkheidsverklaring waarin staat dat Israel een joodse staat is. Niet alleen voor de joden in Israel, maar voor alle joden, waar dan ook ter wereld. Met andere woorden: op het moment dat jij op Israerlische bodem bent, heb jij meer rechten dan een Palestijnse ingezetene van de "joodse natie", weins familie daar al duizenden jaren leeft. De zionistische ideologie gaat er namelijk van uit dat de "diaspora-joden" niet in hun eigen land thuishoren, maarin Israel. De zionisten in Israel kijken ook neer op "diaspora joden," zoals je in het werk van talloze joods-Israelische intellectuelen kunt lezen. De Israelische overheid gaat ervan uit dat een diaspora-jood allereerst loyaal aan de ''joodse natie" dient te zijn en pas dan aan het land waarvan hij/zij ingezetene is. Lees daarvoor onder andere het werk van de joods-Israelische historica Idith Zertal.

Die wetenschap over de etnische zuivering ten behoeve van diaspora-joden is overigens niet gebaseerd op de Israelische grondwet, want die bestaat niet, de religieuze joodse partijen hadden anders niet meegedaan aan het seculiere zionistische project. In 1948 is 83 procent van de Palestijnse bevolking uit het huidige Israelische grondgebied verdreven. Dat kon ook niet anders, want de zionisten wilden een joodse staat en op dat moment was de overgrote meerderheid Palestijns, dus die moest wel verdreven worden. Stel je voor Ronny dat 83 procent van onze landgenoten uit Nederland was verdreven. Dat zou een ramp zijn, nietwaar? Vooral als we weten dat de Palestijnse vluchtelingen niet mochten terugkeren en bijna 500 van hun dorpen door het leger met de grond gelijk werden gemaakt, zodat ze geen huis meer hadden om naar terug te keren. Sterker nog, wanneer ze probeerden naar hun huis en land terug te keren dan werden deze voor het merendeel eenvoudige boeren en stedelingen als ‘‘infiltranten” doodgeschoten door het dappere Israelische leger. Bovendien hebben ze nooit ook maar een cent compensatie gekregen voor het miljardenverlies aan land, huizen, banktegoeden, apparatuur, zelfs bibliotheken, enzovoorts, die door de Israelische staat of joodse burgers gestolen werden. Roof, moord en verkrachting, daar leden de Palestijnen in 1948 onder, lees het werk van de Nieuwe Historici in Israel, Ilan Pappe, Benny Morris, Avi Shlaim, Tom Segev, Simha Flapan. Hun werk is in het Engels te verkrijgen en De etnische zuivering van Palestina, geschreven door Pappe, is zelfs in het Nederlands vertaald! Het staat er allemaal zwart op wit, en jij hebt al die jaren over deze misdaden gezwegen. Sterker nog, je hebt de slachtoffers al die jaren als daders afgebeeld. En je bent al die jaren voor deze activiteiten vorstelijk betaald. En dat terwijl je de werkelijkheid maar al te goed weet, of tenminste moet weten. Daarom Ronny: wat is er met je gebeurd? Hoe komt het dat jij als Nederlandse staatsburger, die het beschaafde Nederland verkiest boven het racistische Israel deze terreur verdedigt?

Meer over Naftaniel morgen.

donderdag 5 juni 2008

Obama 2

Vroeger heette dit a token nigger, nu doen de media of er sprake is van vernieuwing.

'Obama, Freemason, RelatedTo Both Bush, CheneyBy Leo Zagami2-13-8

Obama outlines his ambitious geopolitical plans in a recent essay for Foreign Affairs magazine. Foreign Affairs is published by the Council on ForeignRelations, which describes itself as a non-partisan group of which he is a member. Established in the 1920's and headquartered in New York, its membership includes prominent politicians and business elite, including heads of academia and media. The organization seeks to centralize both political power and market power to craft legislation outside the checks and balances of democracy.

The CFR is rarely mentioned by the mainstream media... Obama is also a 32nd degree Prince Hall Freemason loyal to the Craft and devoted to his principles so forget about the "changes" and start thinking about the same old , same old , coming once again into power.

Obama is illuminati aristocracy. his appearence from 'nowhere', and subsequent rocket to the front of the political line are no coincidence. Believe it or not, Barack Obama is related to both President Bush and Vice President Dick Cheney as you can check here: http://www.nypost.com/seven/10172007/news/regionalnews/dissing_cousins__obama__cheney.htm

So, the possible scenario is that Hillary might become the Vice President of Obama at the end of this political show , but in any case let's enjoy what the American call Democracy a good show in the hands of the usual suspects , and remember America the Pope is coming with His Blessings this spring..ha..ha....and make sure Brother Obama doesnt miss his Zionist masonic meetings as he would love to be the main actor in the reconstruction of the Temple of Solomon in Jerusalem.

Maybe the next AntiChrist to hit the US presidential scene will be darker then some people have expected.'

Zie: http://www.rense.com/general80/obmw.htm

Obama

Zo bang is Obama voor de joodse lobby in de Verenigde Staten dat hij gisteren, nog voordat hij officieel presidentskandidaat is, onmiddellijk een extremistisch standpunt innam, door het internationaal recht van tafel te vegen. Van hem is weinig te verwachten, want zijn handen zijn gebonden, en hij is volledig afhankelijk van de geldschieters, maar dat hij zo snel zo extreem overstag zou gaan is een duidelijk signaal.

NRC bericht:

"Palestijnen boos over toespraak Obama
Gepubliceerd: 5 juni 2008 11:02 Gewijzigd: 5 juni 2008 11:06
AP, AFP
Washington, 4 juni. Barack Obama heeft gisteren de woede van Palestijnse leiders gewekt met zijn uitspraak dat Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad van Israël moet zijn. Obama zei dat in een toespraak tot de belangrijke pro-Israël lobbygroep AIPAC (American Israel Public Affairs Committee). „Israëls veiligheid is heilig en ononderhandelbaar”, bezwoor hij zijn gehoor. „Elke overeenkomst met het Palestijnse volk moet Israëls identiteit als joodse staat in stand houden met veilige, erkende en verdedigbare grenzen. Jeruzalem zal de hoofdstad van Israël blijven, en moet ongedeeld blijven.”
De Palestijnse president, Mahmoud Abbas, reageerde scherp afwijzend. „De hele wereld weet dat Oost-Jeruzalem in 1967 bezet werd. We zullen geen Palestijnse staat accepteren als Jeruzalem niet de hoofdstad is.” De Palestijnse onderhandelaar Saeb Erekat zei dat Obama „alle deuren naar vrede heeft gesloten”.
Internationaal is Jeruzalem niet erkend als hoofdstad van Israël, ook niet door de Verenigde Staten. Ook is de Israëlische annexatie van het Arabische Oost-Jeruzalem niet erkend."


The Empire 378


'Revealed: Secret Plan to Keep Iraq Under US Control
Thursday 05 June 2008

by: Patrick Cockburn, The Independent UK

President Bush with General Petraeus during a recent visit to Iraq.(Photo: Daily Mail (UK))
Bush wants 50 military bases, control of Iraqi airspace and legal immunity for all American soldiers and contractors.
A secret deal being negotiated in Baghdad would perpetuate the American military occupation of Iraq indefinitely, regardless of the outcome of the US presidential election in November.
The terms of the impending deal, details of which have been leaked to The Independent, are likely to have an explosive political effect in Iraq. Iraqi officials fear that the accord, under which US troops would occupy permanent bases, conduct military operations, arrest Iraqis and enjoy immunity from Iraqi law, will destabilise Iraq's position in the Middle East and lay the basis for unending conflict in their country.
But the accord also threatens to provoke a political crisis in the US. President Bush wants to push it through by the end of next month so he can declare a military victory and claim his 2003 invasion has been vindicated. But by perpetuating the US presence in Iraq, the long-term settlement would undercut pledges by the Democratic presidential nominee, Barack Obama, to withdraw US troops if he is elected president in November.
The timing of the agreement would also boost the Republican candidate, John McCain, who has claimed the United States is on the verge of victory in Iraq - a victory that he says Mr Obama would throw away by a premature military withdrawal.
America currently has 151,000 troops in Iraq and, even after projected withdrawals next month, troop levels will stand at more than 142,000 - 10 000 more than when the military "surge" began in January 2007. Under the terms of the new treaty, the Americans would retain the long-term use of more than 50 bases in Iraq. American negotiators are also demanding immunity from Iraqi law for US troops and contractors, and a free hand to carry out arrests and conduct military activities in Iraq without consulting the Baghdad government.
The precise nature of the American demands has been kept secret until now. The leaks are certain to generate an angry backlash in Iraq. "It is a terrible breach of our sovereignty," said one Iraqi politician, adding that if the security deal was signed it would delegitimise the government in Baghdad which will be seen as an American pawn.
The US has repeatedly denied it wants permanent bases in Iraq but one Iraqi source said: "This is just a tactical subterfuge." Washington also wants control of Iraqi airspace below 29,000ft and the right to pursue its "war on terror" in Iraq, giving it the authority to arrest anybody it wants and to launch military campaigns without consultation.
Mr Bush is determined to force the Iraqi government to sign the so-called "strategic alliance" without modifications, by the end of next month. But it is already being condemned by the Iranians and many Arabs as a continuing American attempt to dominate the region. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, the powerful and usually moderate Iranian leader, said yesterday that such a deal would create "a permanent occupation". He added: "The essence of this agreement is to turn the Iraqis into slaves of the Americans."
Iraq's Prime Minister, Nouri al-Maliki, is believed to be personally opposed to the terms of the new pact but feels his coalition government cannot stay in power without US backing.
The deal also risks exacerbating the proxy war being fought between Iran and the United States over who should be more influential in Iraq.'


CIDI Bestuurslid schendt Internationaal Recht 15


Dit schrijft Ronny Naftaniel in de nieuwe VPRO-gids:
“Mijn interview met de VPRO Gids roept bij Stan van Houcke grote emoties op (Forum, gids nr.21). En dat, omdat ik gezegd heb dat ik graag in Nederland woon en tegen een ‘recht op terugkeer’ naar Israel ben van de nakomelingen van de Palestijnse vluchtelingen. Hoe bedenkt hij het om mijn positie met die van Palestijnse vluchtelingen te vergelijken. Heb ik ooit met oorlog en vernietiging gedreigd? Of geweld gebruikt? In het interview zeg ik overigens, dat er met mij best te praten valt over de terugkeer naar Israel van de 70.000 oorspronkelijke vluchtelingen die nu nog in leven zijn. Dit geldt niet voor hun nakomelingen die in de, hopelijk spoedig, op te richten Palestijnse staat terecht moeten kunnen. Ik zie niet in waarom mijn zienswijze tegen het internationale recht zou ingaan.”

Uit de verontwaardigde toon van zijn reactie in de VPRO-gids maak ik op dat ik een gevoelige snaar heb geraakt bij Ronny Naftaniel, of zoals een lezer schreef, het is mij ‘‘gelukt de anders zo minzaam egale Naftaniel te verleiden zich te laten kennen met harde woorden ('je hebt me perplex doen staan met zoveel agressie en eenzijdigheid') en de altijd terugkerende argumentatie dat de Palestijnen hun situatie te danken hebben aan de Arabische staten.''
Het is altijd grappig wanneer een betaalde propagandist een onafhankelijke journalist ‘'eenzijdigheid’' verwijt. Vooral wanneer het draait om het stellen van voor de hand liggende vragen, die helaas door de Nederlandse commerciële massamedia nog niet eerder aan Naftaniel zijn gesteld, tenminste niet in het openbaar, omdat het buiten de officieel goedgekeurde politieke en journalistieke consensus valt.

Wat heb ik nu eigenlijk geschreven over Nafataniel? Dit:
“Ronny Naftaniel is de directeur van de, volgens de Israelische kwaliteitskrant Haaretz, 'pro-zionistische lobbygroep' het CIDI. In de VPRO gids staat deze week zijn antwoord op de vraag of hij als zionist 'ooit nog in Israel' gaat wonen. Hij antwoordt: 'Als alle Joden in de diaspora in Israel gingen wonen zou het dichtslibben.' Dat is nonsens. Allereerst werd het niet aan alle joden gevraagd, het merendeel van de joden wil absoluut niet naar Israel emigreren, maar aan hem. Bovendien woont, volgens wetenschappelijk onderzoek, ook nog eens 80 procent van de Israeli's op slechts 12 procent van het land. 88 procent is dus nagenoeg onbewoond. Volgens de virtuele joodse bibliotheek is: 'Zionism, the national movement for the return of the Jewish people to their homeland and the resumption of Jewish sovereignty in the Land of Israel.' Dus waarom gaat hij niet? Zie: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Zionism/zionism.html Ronny ziet liever anderen naar 'het beloofde land' vertrekken, zoals Russische joden of christenen, het maakt niet uit, zolang het land maar niet naar de oorspronkelijke bewoners, de Palestijnen gaat. Naftaniel heeft nog een andere drogreden. Wanneer hem gevraagd wordt over de joodse nederzettingen op de Westoever antwoordt hij: "Ik ben een tegenstander van die nederzettingen, maar als men 3,5 miljoen Palestijnse vluchtelingen in Israel wil vestigen, waarom zouden die nederzettingen er dan niet mogen zijn? Ik vind dat de nederzettingen in een vredesregeling dienen te verdwijnen en de Palestijnse vluchtelingen zich in een Palestijnse staat moeten vestigen," aldus de directeur die er niet over piekert om naar de 'joodse natie' te emigreren en desondanks toch meent het recht te hebben om te bepalen waar Palestijnen die speciaal voor hem en andere joden etnisch gezuiverd werden, moeten leven. Zijn redenering klopt niet, want het houdt geen enkele rekening met het internationaal recht. Speciaal voor Ronny leg ik nog 1 keer uit. Stel Ronny, ik zeg stel: ik dring met enkele kornuiten jouw huis binnen, en schop met veel terreur jou, je kinderen en je vrouw op straat. Na een halve eeuw besluit ik zand erover, want ik krijg genoeg van jouw verzet, en ik zeg tegen je: 'Jij mag niet naar je huis terug, dat is van mij. En als je dat niet accepteert blijven mijn vrienden op het land dat ze van weer andere joden hebben gestolen. Jij, Ronny moet gaan wonen daar waar ik het bepaal. Punt uit.' Dat zou onrechtvaardig zijn, nietwaar? Je zou niet kunnen volhouden dat ik dan werkelijk naar vrede streef. Waarom mogen de Palestijnse vluchtelingen die volgens het internationaal recht en de resoluties van de Verenigde Naties het recht op terugkeer bezitten, van jou niet terug naar het land waar jij zelf niet voorgoed naar toe zou willen? Waarom probeer je al zo ontzettend lang drogredeneringen te verkopen? De Palestijnen zijn verdreven, hebben het recht om terug te keren. De joden in Israel hebben geen recht op het geannexeerde land op de Westbank. De Palestijnen zijn akkoord gegaan met 22 procent van de 47 procent van het land dat ze van de Verenigde Naties toegewezen hebben gekregen. Meer dan de helft van het land waar ze volgens de internationale gemeenschap recht op hebben, hebben ze al aan de joden in Israel gegeven. Waarom eis jij nu nog meer op? Op welke andere grond dan grof geweld claim jij het bezit van anderen? Als alle landen zich zo barbaars als Israel gaan gedragen, wat blijft er dan nog over van de beschaving? Waarom respecteer je het internationaal recht niet? Waarom blijf je zo meedogenloos tegen Palestijnse vluchtelingen die voor onder andere jou en jouw familie in 1948 en 1967 van hun land en uit hun huis werden verdreven? Wat hebben ze je misdaan? Hebben zij de joden eeuwenlang vervolgd, hebben zij gaskamers gebouwd? Nee, dat waren de christenen, de Europeanen, de Beschaving van de Verlichting! Houdt het onrecht dan nooit op? Wat is er aan de hand met je Ronny? Wij kennen elkaar al heel lang, vertel het me! Wij beiden komen uit hetzelfde middenklasse milieu, we hebben hetzelfde onderwijs genoten, onze kinderen zaten zelfs op dezelfde scholen, wij zijn beiden opgegroeid met dezelfde burgerlijke normen en waarden. Wat is er met je gebeurd?”

Zie: http://stanvanhoucke.blogspot.com/search?q=ronny+naftaniel+van+het+cidi

In reactie hierop schrijft Naftaniel nu dus in de VPRO-gids onder andere dit:
‘’Mijn interview met de VPRO Gids roept bij Stan van Houcke grote emoties op (Forum, gids nr.21). En dat, omdat ik gezegd heb dat ik graag in Nederland woon en tegen een ‘recht op terugkeer’ naar Israel ben van de nakomelingen van de Palestijnse vluchtelingen. Hoe bedenkt hij het om mijn positie met die van Palestijnse vluchtelingen te vergelijken. Heb ik ooit met oorlog en vernietiging gedreigd? Of geweld gebruikt? In het interview zeg ik overigens, dat er met mij best te praten valt over de terugkeer naar Israel van de 70.ooo oorspronkelijke vluchtelingen die nu nog in leven zijn. Dit geldt niet voor hun nakomelingen die in de, hopelijk spoedig, op te richten Palestijnse staat terecht moeten kunnen. Ik zie niet in waarom mijn zienswijze tegen het internationale recht zou ingaan.”

Zijn inleiding begint volgens het boekje dat hij als lobbyist geleerd heeft tijdens zijn opleiding als betaalde propagandist: allereerst aandacht besteden niet aan de inhoud, maar aan de vorm. Dus: ’’Mijn interview met de VPRO Gids roept bij Stan van Houcke grote emoties op.’’ Een kwalificatie om de opponent te stigmatiseren. De rest van zijn betoog staat nu in dit teken, “grote emotie… En dat, omdat ik gezegd heb dat ik graag in Nederland woon en tegen een ‘recht op terugkeer’ naar Israel ben van de nakomelingen van de Palestijnse vluchtelingen.”
Nu de werkelijkheid: als journalist stelde ik hem naar aanleiding van het volgende een vraag: "In de VPRO gids staat deze week zijn antwoord op de vraag of hij als zionist 'ooit nog in Israel' gaat wonen. Hij antwoordt: 'Als alle Joden in de diaspora in Israel gingen wonen zou het dichtslibben.' Dat is nonsens. Allereerst werd het niet aan alle joden gevraagd, het merendeel van de joden wil absoluut niet naar Israel emigreren, maar aan hem. Bovendien woont, volgens wetenschappelijk onderzoek, ook nog eens 80 procent van de Israeli's op slechts 12 procent van het land. 88 procent is dus nagenoeg onbewoond. Volgens de virtuele joodse bibliotheek is: 'Zionism, the national movement for the return of the Jewish people to their homeland and the resumption of Jewish sovereignty in the Land of Israel.' Dus waarom gaat hij niet?”
Welnu, uit zijn antwoord maak ik op dat Ronny een leven in Nederland verkiest boven dat in “de joodse natie”, en dit is alleszins begrijpelijk, Israel is geen prettig land om in te wonen, ook niet voor joden, zeker niet als die kinderen hebben die in dienst moeten en gedood kunnen worden in Gaza, de Westbank, Libanon of welke plaats dan ook die de Israelische zionisten menen te moeten belegeren, bezetten, veroveren of binnenvallen. Israel is een agressieve natie waar de helft van alle joden op aarde niet graag naar toe wil emigreren. Ze kijken wel uit. Dus begrijp ik Naftaniel volledig dat hij liever in Nederland blijft wonen. Wat ik alleen niet begrijp en waar ik ook geen antwoord op kreeg is waarom Ronny wel namens het CIDI, volgens Haaretz een “pro-zionistische lobby groep”, propaganda maakt voor een staat waar hij zelf niet wil wonen.
Dan de tweede helft van deze zin: “En dat, omdat ik gezegd heb dat ik graag in Nederland woon en tegen een ‘recht op terugkeer’ naar Israel ben van de nakomelingen van de Palestijnse vluchtelingen.” Naftaniel is dus tegen een ‘recht op terugkeer’ naar Israel '‘van de Palestijnse vluchtelingen.’' Het ‘recht op terugkeer’ staat tussen aanhalingstekens, omdat Naftaniel ontkent dat dit recht bestaat. Het is echter een feit dat dit recht op terugkeer wel degelijk vastligt in het internationaal recht, dat Israel weigert te respecteren. Dat Israel dit doet is op een bepaalde manier nog te begrijpen, het behoort tot het zionistisch extremisme, dat weigert het internationaal recht en de oproepen van de VN weigert te accepteren. Maar we hebben hier te maken met Naftaniel, een Nederlandse staatsburger, die ervoor kiest om een Nederlandse staatsburger te blijven. Hij zal toch moeten beseffen dat in de democratische rechtstaat Nederland de schending van het internationaal recht niet geaccepteerd kan worden door een journalist als ik. Het is dan ook onbegrijpelijk dat Ronny dit schrijft: “je hebt me perplex doen staan met zoveel agressie en eenzijdigheid.’’ Er is geen sprake van agressie en eenzijdigheid wanneer iemand een beroep doet op het internationaal recht dat oorlogsmisdaden verbiedt die tot etnische zuivering leiden, zoals de zionisten dit in 1948 en 1967 deden. Het feit dat Naftaniel deze oorlogsmisdaden ontkend verandert niets aan het feit dat ze oorlogsmisdaden zijn en blijven. Etnische zuivering mag niet.
Ook deze bewering van hem is merkwaardig: “In het interview zeg ik overigens, dat er met mij best te praten valt over de terugkeer naar Israel van de 70.000 oorspronkelijke vluchtelingen die nu nog in leven zijn.” Wat nu Ronny: er is “best” met jou te praten? Maar wie ben jij om dit te stellen? Heb jij enige autoriteit in deze zaak? Te praten? Er hoeft daarover niet te worden gesproken. Het internationaal recht en de VN-resoluties bepalen dat de Palestijnse vluchtelingen terug moeten kunnen. Daar hoeft niemand met jou over te praten. Je moet je gewoon verdiepen in het internationaal recht en de VN-resoluties voordat je propaganda bedrijft voor een staat waar jijzelf niet naar toe wil en voor een grondgebied waar al die vluchtelingen wel naar terugwillen. Dus, waar heb je het over? Waarom respecteer jij het internationaal recht niet?

Naftaniel vervolgt met: “Dit geldt niet voor hun nakomelingen die in de, hopelijk spoedig, op te richten Palestijnse staat terecht moeten kunnen. Ik zie niet in waarom mijn zienswijze tegen het internationale recht zou ingaan.” Ronny, waarom bepaal jij als Nederlands staatsburger waar Palestijnse vluchtelingen, die naar hun eigen grondgebied terug willen en dat volgens het internationaal recht ook moeten kunnen, terecht moeten komen? Vanuit welke bevoegdheid spreek jij? Wederom, waarom respecteer je het internationaal recht niet? Je stelt je de vraag “Ik zie niet in waarom mijn zienswijze tegen het internationale recht zou ingaan.” Welnu, het etnisch zuiveren berust op het massaal verdrijven van de burgerbevolking en is als zodanig een oorlogsmisdaad zoals die beschreven wordt in “the Geneva Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949. "Ethnic cleansing by way of mass forcible transfers (art.49), deportations (art.49) intimidation (art.33) and/or reprisals (art.33) against Palestinian civilians who were considered to be protected persons under the Fourth Geneva Convention. All of these 4 acts are/were war crimes and have been well documented according to research by Morris, Pappe, etc. using sources from the official zionist archives. The result of these crimes, in political terms, was a process of ethnic cleansing, which Pappe argues was a deliberate policy of the zionists.” Met andere woorden, jouw opmerking dat de vluchtelingen niet terugmogen, druist in tegen het international recht. Ik hoop dat dit nu duidelijk is geworden. En er staat niets over nakomelingen enzovoorts, dus dat is ook geen argument.

Ronny, je schrijft dit: “Hoe bedenkt hij het om mijn positie met die van Palestijnse vluchtelingen te vergelijken. Heb ik ooit met oorlog en vernietiging gedreigd? Of geweld gebruikt?” Ik vergelijk jouw positie geenszins met die van de Palestijnen. De Palestijnen hebben jou immers nooit bedreigd. Wat ik wel stel is dat de zionistische ideologie die jij aanhangt de oorzaak is geweest van de etnische zuiveringen. Er moest ruimte worden gemaakt voor de joden in de wereld, die verwacht worden ooit eens naar “het beloofde land” oftewel “de joodse natie” terug te keren. Dus is het op zijn minst wonderlijk dat de directeur van een “pro-zionistische lobby-organisatie” zelf niet naar Israel vertrekt terwijl hij van andere joden verwacht dat die dit wel doen. En op die paradox spreek ik je als onafhankelijk journalist aan. Ik neem je namelijk als mens serieus, in tegenstelling tot veel van mijn collega’s die deze absurditeiten voor zoete koek slikken, kennelijk in de overtuiging dat ze je niet serieus hoeven te nemen, en je niet op een rationele manier kunnen aanspreken.

Die etnische zuivering werd voorbereid door zionistische leiders om de simpele reden dat men geen joodse staat kon stichten met destijds slechts 600.000 joden terwijl er ook nog eens 1 miljoen Palestijnen in Palestina leefden. Toen in 1948 de staat werd gesticht vormden de joden in heel Palestina maar 35 procent van de bevolking, die slechts 7 procent van het land bezat.

Bovendien zei Ben-Goerion, vader des vaderlands van "de joodse natie", in 1938: ''after the formation of a large army in the wake of the establishment of the state, we will abolish partition and expand to the whole of Palestine.'' Al in 1937 schreef hij aan zijn zoon Amos: ‘‘Geen zionist kan afstand doen van ook maar het kleinste gedeelte van het land van Israël. Een joodse staat in een deel van Palestina is geen einde, maar een begin.’’ Het bezit van een eigen stuk grondgebied was, volgens hem, doorslaggevend want juist "daardoor vergroten we onze macht en elke machtstoename maakt het mogelijk het land in zijn geheel in handen te krijgen. Het vestigen van een [kleine] staat… zal dienen als een zeer krachtig instrument in onze historische inspanning om het hele land te bevrijden." Aldus de grondlegger van Israel, een staat die nu 60 jaar later nog steeds weigert aan te geven waar de grenzen van de zionistische staat liggen.

Beste Ronny, je schrijft op een demagogische manier het volgende:
“Heb ik ooit met oorlog en vernietiging bedreigd? Of geweld gebruikt?” Daarmee suggererend dat het probleem begonnen is met de Palestijnen. Maar ook dit is absurd. Nogmaals, wie ben jij? Je bent iemand die betaald wordt om propaganda te maken voor Israel en die liever hier woont dan daar. Waarom zou jij als Nederlandse staatsburger Palestijnen gaan bedreigen en geweld tegen hen gebruiken terwijl je hier in Nederland wilt blijven wonen? Jij hebt dat ook niet gedaan, dat geweld hebben de joden in Palestina gebruikt om de Palestijnen te verdrijven, zodat er voor joden die elders leven, plaats wordt gemaakt. Die etnische zuiveringen zijn gedocumenteerd beschreven door nieuwe historici als Benny Morris, Avi Shlaim, Tom Segev, Ilan Pappe, Simha Flapan. Al deze feiten worden overigens door Naftaniel al decennialang verzwegen.

Dan tenslotte nog dit: het argument dat Israel zou “dichtslibben” is uit jouw mond volstrekt absurd. Als het nu het belegerde Gaza was geweest waar 4000 mensen per vierkante kilometer wonen dan had ik me er nog iets bij kunnen voorstellen, maar we hebben het over Israel waar slechts 263 mensen per vierkante kilometer wonen, terwijl in Nederland 480 mensen per vierkante kilometer leven. Dus als “dichtslibben” werkelijk een argument was geweest dan was jij allang als een pijl uit een boog naar Israel zijn vertrokken.

Wees eerlijk Ronny, niet alleen tegenover jezelf, maar ook tegenover je landgenoten, die je met je pro-Israel propaganda al jarenlang bestookt. Die propaganda is voor jou vrijblijvend, maar niet voor de Palestijnen en joden in Israel. Daar kosten jouw praatjes mensenlevens. Vandaar wederom mijn vraag: wat is er met je gebeurd Ronny?
Meer over Naftaniel morgen.

woensdag 4 juni 2008

De Israelische Terreur 386


Zwart of wit, religieus of seculier, democratie of dictatuur, het maakt geen verschil. Om te beseffen hoe de politieke verhoudingen liggen in de VS is het goed te weten dat presidentskandidaat Obama een dag nadat hij zich overwinnaar heeft verklaard als eerste politieke daad zijn geloofsbrieven heeft ingediend bij AIPAC, de machtige joodse lobby-organisatie. Hij noemde de belangen van Israel "heilig", dus dat zit wel weer goed. Hij zal daarvoor rijkelijk beloond worden. CNN bericht:

Obama vows backing for Israel
Barack Obama vows that Jerusalem must "remain the capital of Israel, and it must remain undivided" in his first major speech since clinching the U.S. presidential nomination. full story

Salomon Bouman 17


In zijn column in het Nieuw Israelitisch Weekblad schrijft de oud NRC-correspondent in Israel, Salomon Bouman, onder andere het volgende over de Palestijnse intellectueel Omar Barghouti met wie hij onlangs bij het ISS in debat ging:
''Volgens Barghouti moet Israel evenals intertijd Zuid-Afrika door een economische en intellectuele boycot op de knieën worden gebracht. Hij gelooft in zijn onmogelijke missie en reist door Europa om dit nieuwe Palestijnse evangelie te prediken."
Voor een juiste weergave van het debat zie: http://videotheek.surfnet.nl/play_proxy/mmc/42617/Debate.WMV
Opvallend is dat de oproep tot boycot voor Bouman kennelijk nieuw is, terwijl de Palestijnse burgersamenleving al geruime tijd het Westen verzoekt om Israel via een boycot vreedzaam te dwingen zich aan het internationaal recht te houden en zich terug te trekken uit bezet gebied en zoals het Internationaal Gerechts Hof bepleit de illegale Muur af te breken en de illegale joodse nederzettingen te ontruimen. Dit zijn juridische eisen die alom gerespecteerd worden door beschaafde naties, maar al zeer lang genegeerd worden door de Israelische overheid. Misschien is Barghouti's beroep op het inernationaal recht een "onmogelijke missie", maar er is niet veel anders. Het recht dient de zwakke te beschermen tegen de barbarij van de sterke. Zo niet dan volgt er geweld om de terreur van een bezetting en landroof te stoppen. Zo is de geschiedenis. Met andere woorden: dit is geen "nieuwe Palestijnse evangelie", maar een eeuwenoud streven van geciviliseerde mensen om de willekeur en terreur van het geweld te stoppen. Aan het bouwwerk van het internationaal recht is vele honderden jaren gewerkt door de knapste denkers. Kennelijk wil Bouman dat dit bouwwerk vernietigd wordt, en moet het recht van de sterkste gelden. De reden daarvan blijft in zijn schrijven onduidelijk, behalve dan dat hij zich "zeer verbonden voelt" met de zionistische staat, die al zijn niet-joodse ingezetenen discrimineert op racistische gronden.
Bouman die zelf in Israel woont ontkent dat de 'joodse staat' racistisch is en vindt het schandelijk dat Barghouti dit wel vindt. Gelukkig zijn het niet alleen Palestijnen, maar ook sommige joods-Israeli's van oordeel dat Israel gebaseerd is racisme.
Nurit Peled-Elhanan, hoogleraar Taalonderwijs aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, moeder van een dochter die op 13-jarige leeftijd bij een Palestijnse bomaanslag om het leven kwam, een joods-Israelische vredesactiviste, die verklaarde dat niet de aanslagpleger, maar de Israelische onderdrukking van de Palestijnen tot de dood van haar dochter heeft geleid. “Mijn kleine meid werd vermoord omdat ze een Israelische was voor een jonge man, die louter en alleen omdat hij een Palestijn was zo vernederd, onderdrukt en wanhopig was dat hij zelfmoord pleegde en moord en onmenselijk handelde… Er bestaat geen wezenlijk moreel verschil tussen de soldaat bij de controlepost die een vrouw die op het punt staat te bevallen verhindert te passeren, en zo een misgeboorte veroorzaakt, en de man die mijn dochter heeft vermoord. En net zoals mijn dochter een slachtoffer was [van de bezetting], zo was hij dat.” In 2001 kreeg Nurit Peled de Sacharov Prijs voor Mensenrechten en Vrijheid van Meningsuiting, uitgereikt door het Europese Parlement. Ze is de dochter van de befaamde generaal en progressieve politicus wijlen Mattityahu Peled, die al op 26 oktober 1953 tegenover een groep Amerikaanse zionistische leiders uiteenzette waar het zionistisch extremisme op zou uitlopen, aangezien “het leger de huidige grens met Jordanië absoluut onacceptabel beschouwt” en “dat het leger een oorlog voorbereidt om de rest van het westelijk deel van Eretz Israel te bezetten,” zoals Moshe Sharett in zijn dagboek schreef. Een bezetting die tenslotte in 1967 plaatsvond en tot op de dag van vandaag voortduurt. Nurit Peled heeft drie zoons die in verschillende organisaties met Palestijnen samenwerken. Een dag voor de zestigste verjaardag van de Nakba en de stichting van de Israelische staat hield ze in Amsterdam een toespraak tijdens een bijeenkomst georganiseerd door Een Ander Joodse Geluid en het Steuncomité Israelische Vredes- en Mensenrechtenorganisaties. Naar aanleiding van de uitspraak van de Israelische minister van Buitenlandse Zaken Zipi Livni dat “ik zou verwachten dat wanneer Israelische burgers letsel wordt toegebracht door doelbewust Palestijns terrorisme men geen vergelijking zal maken tussen hen en Palestijnse burgers die letsel wordt toegebracht tijdens Israel’s defensie operaties,” zei Nurit Peled over het bewust vermoorden van Palestijnse kinderen: “En de moordenaars? Hoe zit het met hen? Weten zij dat ze een misdaad hebben gepleegd? Liggen zij ‘s nachts onrustig te woelen in hun bedden? Worden zij gekweld door de beelden van de kleine lichamen die stuiptrekkend sterven door hun geweervuur, bommen en granaten? Waarschijnlijk niet. Wij kennen geen enkel voorbeeld van een Israelische of welke andere soldaat dan ook die zichzelf heeft aangegeven en berouw heeft getoond voor zijn daden. Dit is het grootste succes van het Israëlisch onderwijs: het onderscheid in bloed en bloed, tussen een joods dood kind en een Arabisch dood kind, en het erin hameren van de overtuiging dat de moord op Palestijnen en hun kinderen geen misdaad is. Iedereen die in het Israelische leger dienst neemt weet dat en wordt tijdens 12 jaar onderwijs daarvoor voorbereid. De jongemannen die de Al-Maatak familie vermoorden (bij een Israelische militaire aanslag svh) werden niet slecht geboren, ze waren net als degenen die het Centrum voor Remedial Onderwijs in Gaza met de grond gelijk maakten, en degenen die bij de controleposten mensen martelen en oude vrouwen bevelen onder bedreiging van de loop van een geweer zich uit te kleden, die treiteren en vernietigen en iedereen terroriseren. Zij allen zijn het product van onderwijs. De wreedheid die niet in woorden kan worden uitgedrukt, de methodische, vernuftige mishandeling, waarvoor de beste joodse hersenen worden ingezet om het te plannen en te perfectioneren, kwam niet uit een leegte voort. Het is het resultaat van een systematisch, diep, totalitair onderwijs. Israel’s kinderen worden opgevoed binnen een compromisloos racistisch discours. Een racistische lezing die niet stopt bij de controleposten, maar alle menselijke relaties in dit land beheerst. Israel’s kinderen zijn opgeleid om het kwaad dat ze onmiddellijk na hun scholing geacht zijn toe te passen, te zien als een noodzakelijke realiteit waarin ze hun rol moeten vervullen. Al zestig jaar lang hebben racisme, angst voor de ander en grootheidswaan onze levens gedicteerd. Zestig jaar waarin Israelische kinderen opgevoed worden met racisme van het type dat in de beschaafde wereld decennialang niet heeft bestaan. Zestig jaar waarin zij hebben geleerd hun buren te haten louter en alleen omdat ze buren zijn, hen te vrezen zonder hen te kennen, om hen te vergelijken met nazi’s, om bijna een kwart van de staatsburgers te beschouwen als een demografisch gevaar en een interne vijand, en om de inwoners van de getto’s die door de bezettingspolitiek zijn gecreëerd te zien als een probleem dat ‘opgelost’ moet worden. Slechts zestig jaar geleden waren joden de inwoners van getto’s en werden in de ogen van de onderdrukkers gezien als een probleem dat ‘opgelost’ diende te worden. Slechts zestig jaar geleden waren de joden ingesloten achter lelijke betonnen muren met elektrisch draad en wachttorens bemand met gewapende figuren, en waren ze beroofd van de mogelijkheid in hun levensonderhoud te voorzien of hun kinderen in waardigheid op te voeden. Slechts zestig jaar geleden eiste het racisme een prijs van het joodse volk. Vandaag de dag heerst het racisme in de joodse staat, vertrapt de menselijke waardigheid en ontneemt anderen de vrijheid, veroordeelt ons allen tot een leven in de hel. Veertig jaar lang heeft het joodse hoofd nu onophoudelijk gebogen voor de aanbidding van het racisme terwijl de joodse geest de meest creatieve manieren ontwerpt om het heilige land dat een onbewoonbaar gebied is geworden te verwoesten en te vernietigen. Dat is wat er is overgebleven van het joodse genie, zodra het eenmaal Israëlisch wordt. Joods medeleven, joodse barmhartigheid, de joodse kosmopolitische vitaliteit, liefde voor de mensheid en respect voor de ander zijn al lang vergeten. Hun plaats werd opgeëist door haat en achterdocht en racisme. Het was alleen maar racisme dat de soldaten motiveerden om in Gaza onschuldige kinderen en hun ouders te vermoorden. Het is alleen maar racisme dat bestuurders van bulldozers motiveert om huizen te verwoesten met de bewoners er nog in, om wijngaarden en akkers te vernietigen en eeuwenoude olijfbomen uit de grond te rukken. Alleen maar racisme kan wegen bedenken waarvan het gebruik is toegestaan op basis van ras, en het is alleen maar racisme dat onze kinderen drijft om vrouwen te vernederen die hun moeders zouden kunnen zijn en om oude mensen te beschimpen bij die vreselijke controleposten, om jonge mensen van hun eigen leeftijd te slaan die net zoals zij met hun families een dagje naar zee zouden willen, en om onbewogen toe te kijken terwijl vrouwen op straat bevallen. Het is alleen maar puur racisme dat onze beste piloten motiveert om bommen van 1000 kilo te werpen op flatgebouwen in Gaza en het is alleen maar racisme dat deze criminelen in staat stelt om ’s nachts onbekommerd te slapen. Dit racisme heeft voor zichzelf een monument naar zijn eigen gelijkenis opgericht – het monument van een lelijke, onbuigzame, bedreigende en inbreuk makende betonnen muur. Een monument dat de hele wereld laat weten dat schaamte en compassie uit het heilige land zijn verbannen. En wel omdat racisme schaamte elimineert. Deze muur is onze muur van schaamte, het is een getuigenis van het feit dat we van een licht onder de naties ‘een voorwerp van schande zijn geworden voor de naties en een aanfluiting voor alle landen’,” aldus Nurit Peled-Elhanan in haar toespraak in Amsterdam. Dat racisme doordrenkt de Israelische samenleving en richt zich ook tegen de joodse Arabieren, de Mizrahi, die naar Israel werden gelokt, vaak onder valse voorwendselen. Een van hen, een oude joodse vrouw die in Tunesië werd geboren en daar wel weer naar terug wil, verklaart in de prachtige documentaireserie van Michel Khleifi en Eyal Sivan: “Israel heeft alles, het is een prachtig land. Het is niet zo dat we hier iets materieels te kort komen. Maar er is geen ‘joie de vivre’. Niemand geniet van het leven. We kunnen in vrede leven, net als in Tunesië, joden en Arabieren samen, in Marokko, in andere Arabische landen leefden we samen. Onze buren waren Arabieren. We dronken samen thee, het was een eenvoudig, vreedzaam leven. Hier, zelfs als je alles hebt, heb je niets. Hier geniet niemand van het leven. Het is helemaal geen leven. Het Joodse Agentschap was een vergissing. Wij waren jong, als ik weer jong zou zijn zou ik naar Canada gaan of terug naar Tunesië. De Duitsers wilden ons vermoorden en in greppels begraven, maar de Arabieren gaven ons onderdak. Ze hebben de joden gered.”
Meer over Salomon Bouman morgen.

dinsdag 3 juni 2008

CIDI Bestuurslid schendt Internationaal Recht 14


21 December 2007 schreef ik de volgende e-mail aan het College van Bestuur van de Universiteit Leiden:

'Ter attentie van:Prof.mr. P. F. van der Heijden Rector Magnificus en Voorzitter CvBMw.prof.dr. M.C.E. van Dam-Mieras Vice-Rector Magnificus CvBDrs. H.W. te Beest Vice-Voorzitter CvB

Geacht College van Bestuur,

In verband met het schrijven van een boek over Palestina voor uitgeverij Atlas in Amsterdam verzoek ik u vriendelijk maar dringend een antwoord te geven op enkele vragen die ik na deze aanleiding aan u zal stellen.Deze week ontving ik de volgende email:‘Geachte heer Van Houcke,Het CIDI organiseert/sponsort aan de universiteit Leiden samen met een universitair docent verschillende collegereeksen die met Israël te maken hebben (de kwantumfysica interesseert het CIDI wellicht niet).U ziet in onderstaand doorgestuurd mailtje wat er de komende tijd op het programma staat.Ik heb als student Hebreeuws/jodendom een aantal van de colleges bijgewoond. Het laatste college werd door prof. Shavit afgesloten met de mededeling dat anti-zionisme het bekende antisemitisme is maar dan in moderne gedaante. Niet verrassend, wel weinig academisch. Een andere spreker maakte tussen neus en lippen door melding van de kwaadaardigheid van dhr. Ahmadinejad. Ook stelde de dame van het CIDI nu en dan sturende vragen aan een spreker (als het 'nodig' was), bijv. in de strekking, "maar voor de volledigheid moet ik daar ook bij vertellen dat de moefti van Jeruzalem heel goed bevriend was met Adolf Hitler." (dit is geen letterlijk citaat, maar het komt er op neer). Het is zeer waarschijnlijk dat de sprekers, met name degene die helemaal uit Budapest kwam aanzetten speciaal voor deze gelegenheid, door het CIDI betaald werden om te komen.Voor de volledigheid, de meeste tekst die werd voorgedragen waren vrij standaard inzichten, ik heb niets gehoord dat ik niet elders had kunnen horen, en er werden geen Israëlische vlaggen opgehangen o.i.d.Maar desondanks (en propaganda die als zodanig herkenbaar is werkt ook niet zo goed :) ).Mijn vraag aan u is of u als journalist belangstelling hebt voor het uitzoeken van de vraag of dit zomaar kan in Nederland, dat een propaganda-instituut van een niet onomstreden staat zich bezig houdt met colleges geven aan een naar verluid onafhankelijke instelling als de univ. te Leiden.Heeft het CIDI wellicht een officiële erkenning als onderwijsinstituut?Als de Iraanse ambassade, of de Fatah, of nog leuker, de 'politiek tak van de' Hamas, een collegereeks over Gaza of Iran zou medeorganiseren (zo de mensen die dat willen doen al een visum krijgen) volgen er Kamervragen en hysterische taferelen in ons geliefde laagland (dat is althans mijn vermoeden), een stortvloed aan waarschuwende artikelen van de laaglandse neocons, Leon de Winter roept het einde van de beschaving uit in een Duitse krant, en dan zwijg ik nog van wat onze eigen blonde überfascist allemaal zal uithalen.Ook vraag ik me af of Pfizer, J&J of Bayer zomaar colleges mogen betalen en medeorganiseren aan het LUMC, AMC of Erasmus MC, of Philips of GE aan de TU Delft (maar misschien mag dat allang en heb ik onder een steen geleefd?).In verband daarmee, vraag ik me af hoe dit, puur juridisch, zit.Met vriendelijke groeten, en bij voorbaat hartelijk dank,’Tot zover de email. Ik heb de feiten gecheckt en zag dit op de website van het CIDI:Centrum Informatie en Documentatie Israel > CollegesCIDI (i.s.m. de Universiteit Leiden) - AlgemeenDe collegeserie 'zionisme: 100 jaar later' is nu te beluisteren via internet!Ga naar http://www.cidi.nl/, en klik op de banner rechts ('luister en lees: collegeserie over zionisme online'). Op de pagina vind je een geluidsopname van elk college. Ook kun je kijken naar de powerpointpresentatie die Prof. Hofmeester gebruikte voor haar college, en is het volledige transcript van het college van Prof. Miller hier te lezen. Binnenkort zal ook het transcript van het college van Pof. Shavit aan de site worden toegevoegd. Je ontvangt daarover t.z.t. nog bericht.Daarnaast attendeer ik je graag op het volgende: van 9 januari tot en met 26 maart, organiseert het CIDI de collegereeks 'Israelische buitenlandse politiek'. De reeks wordt dit jaar voor de twintigste achtereenvolgende keer gehouden en is elk jaar een succes. Mis het niet en meld je aan! In overleg met je faculteit zijn studiepunten voor de reeks verkrijgbaar. Bijgesloten vind je een poster met een overzicht van alle colleges.Nog bedankt voor je gemotiveerde deelname aan de collegeserie over zionisme! Mocht je nog vragen hebben, bezoek dan onze website, bel 070-3646862 of mail mij op t.shlomi@cidi.nl.Vriendelijke Groeten en tot ziens,Tuvit Shlomi CIDIhttp://www.cidi.nl/CIDI-collegeColleges Israelische buitenlandse politiekWoensdagochtenden 9 januari - 26 maart 2008, 10.00 - 12.30 uur* Studenten kunnen studiepunten voor het college krijgen *CIDI organiseert per 9 januari 2008 de jaarlijkse interuniversitaire collegereeks over de Israelische buitenlandse politiek. Deze colleges zijn bedoeld voor studenten en toehoorders met een bijzondere interesse voor Israel en het Midden Oosten. Voor studenten is de collegereeks gratis, toehoorders betalen 130 euro (Vrienden van CIDI 100 euro). Meer achtergronden over de colleges vindt u in het .doc bestand dat u hier kunt downloaden.Het programma (dat u hier in .pdf formaat kunt downloaden) ziet er als volgt uit:9 januari Historische achtergronden van de staat IsraelDrs. C.J. van Horzen (docent Erasmus Universiteit)16 januari Politieke ontwikkelingen sinds de stichting van de staat Israel W.R.F. Kortenoeven (Midden-Oosten specialist, researcher CIDI)23 januari Internationaal terrorisme en de juridische (on)mogelijkheden Prof. dr. U. Rosenthal (hoogleraar Universiteit Leiden)30 januari De Arabische perceptie van het Israelische buitenlandse beleid Drs. R.H. Hoff (docent School voor de Journalistiek Utrecht)6 februari Israel en Nederland Prof. dr. F. Grünfeld (hoogleraar Universiteit Maastricht en Universiteit Utrecht)13 februari De rol van internationale organisaties bij het Israelisch-Palestijns conflict Drs. D.A. Leurdijk (Instituut Clingendael)20 februari De toegang tot water in het buitenlandse beleid van Israel Drs. H.W.H.A. Donkers (docent Universiteit Nijmegen)27 februari Europa en Israel Dr. A. Pijpers (Instituut Clingendael)6 maart (donderdagavond van 19:30 – 22:00) De psychologie van het vredesproces Dr. J. Meijers (psycholoog, verbonden aan de Hebreeuwse Universiteit Jeruzalem)12 maart Arabische en islamitische opvattingen over het Israelisch-Palestijns conflict Prof. dr. J.J.G. Jansen (hoogleraar Universiteit Utrecht)19 maart Amerika en Israel Drs. W. Post (Amerika deskundige)26 maart Het Israelische beleid ten aanzien van vredesopties Drs. R.M. Naftaniel (directeur CIDI)Locatie: Rabin Centrum voor Cultuur en Educatie (CIDI-gebouw), Den HaagOpgave en inlichtingen: 070 - 3656862 of e-mail: cidi@cidi.nlStudenten gratis, toehoorders €130,- (Vrienden CIDI €100,-)Tot zover het CIDI. Mijn vragen aan u zijn deze:
Van wie precies is het initiatief voor samenwerking uitgegaan? Ik vraag dit aangezien het CIDI volgens de Israelische kwaliteitskrant Haaretz ‘een ‘pro-zionistische lobby groep’ is.
Zie: http://www.haaretz.com/hasen/spages/917224.html
En ook talloze anderen beschouwen het CIDI als de spreekbuis van de Israelische politiek. Naar ik aanneem ziet de Universiteit Leiden er scherp op toe dat de waardevrije wetenschappen, gedoceerd aan de Universiteit, op geen enkele wijze in het gedrang komen. Merkwaardig is daarom het CIDI 'in samenwerking met de Universiteit Leiden colleges’ te laten geven over een zo controversieel onderwerp als Israel.
Hoe ernstig daarmee de wetenschappelijke onafhankelijkheid geweld wordt aangedaan mag ondermeer blijken uit het feit dat het bedrijf van CIDI-bestuurslid Doron Livnat meewerkt aan de bouw van de muur op bezet Palestijns gebied, volgens het Internationaal Gerechtshof in Den Haag een project in strijd met het internationaal recht en als zodanig even illegaal als de joodse nederzettingen op de Westbank. Deze ‘advisory opinion’ uit 2004 is nog eens bekrachtigd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In een speciale resolutie riep de wereldgemeenschap Israel op om de bouw onmiddellijk te staken, de muur af te breken en de gedupeerden financieel te vergoeden. Bovendien wees het ICJ de regeringen van de aangesloten landen erop dat ze de Israelische schendingen van het internationaal recht dienen te belemmeren, zoals uw voormalige wetenschappelijk medewerker professor John Dugard omstandig uit de doeken kan doen.
Naar aanleiding hiervan liet het Nederlands Instituut Palestina/Israël (NIPI) weten dat het ‘onaangenaam verrast is dat een maatschappelijke organisatie als het CIDI, die de oprichting van een levensvatbare Palestijnse staat zegt voor te staan, een bestuurslid heeft dat betrokken is bij de bouw van de illegale muur – een project van de Israëlische regering dat een levensvatbare Palestijnse staat onmogelijk maakt. NIPI roept het CIDI op hierover opheldering te geven en zich van Doron Livnat te distantiëren, indien Livnat niet onmiddellijk alle activiteiten staakt die samenhangen met de bouw van de muur.’
Desondanks liet ‘Cidi-directeur Ronny Naftaniel in een reactie weten dat hij het werk van Livnat bij Lima Holding als privézaak ziet.’ Het CIDI weigert zodoende consequenties te trekken uit de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, het hoogste rechtscollege in de wereld. Wat is de reactie van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden hierop? Is het voor het College aanleiding om samenwerking met deze ‘pro-zionistische lobby groep’ tenminste op te schorten zolang het weigert het internationaal recht te respecteren?Ook over de werkwijze van de CIDI-medewerkers valt het nodige op te merken. Ik zag dat op 16 januari het volgende college gepland stond:Politieke ontwikkelingen sinds de stichting van de staat Israel W.R.F. Kortenoeven (Midden-Oosten specialist, researcher CIDI)Met betrekking tot W.R.F. Kortenoeven: dit schreef het CIDI na de - volgens Amnesty en Human Rights Watch - Israelische schendingen van de mensenrechten en het oorlogsrecht in 2006 in Libanon:
'Van pro naar anti; Historische sympathie voor Israel in Nederland kalft af...Wim Kortenoeven vervangt Ronny Naftaniel, die de directeur is van het CIDI en anders altijd het woord voert. Maar die is met vakantie. Nu zit hij op Naftaniels kamer - op een bovenverdieping in de Haagse binnenstad - en probeert ervan te maken wat ervan te maken valt.Hij stuurt de hele week al e-mails terug naar de mensen die het CIDI gemaild hebben. Hij verwijst hen naar een Libanese website, http://www.libanoscopie.com/, waarin wordt gezegd dat Hezbollah de aanval van Israel heeft uitgelokt door zelf een raket op het dak van het flatgebouw te plaatsen. En dat er eerst invalide kinderen naar dat flatgebouw waren gebracht. "Ik kan niet nagaan of dat waar is", zegt hij. "Maar ik vind dat mensen dit moeten weten."Hij verwijst ook naar http://eureferendum.blogspot.com/, een website waarop foto's van de puinhoop na de aanval met elkaar worden vergeleken. Foto's van een reddingswerker met een dood meisje, steeds op een andere plek en op een ander tijdstip, in andere kleren soms en tussen andere mensen. Doesn't Hezbollah have anyone else the media can photograph, staat erbij.Soms helpen die e-mails, zegt Wim Kortenoeven.'Zie: http://www.cidi.nl/
Ik citeer andermaal: "Ik kan niet nagaan of dat waar is... soms helpen die e-mails." Hier wordt openlijk toegegeven dat W.R.F. Kortenoeven die als de Midden-Oosten specialist en researcher van het CIDI, in samenwerking met u een college geeft, met materiaal die hij niet op zijn juistheid kon controleren propaganda bedreef, en daarmee oorlogsmisdaden verdoezelde.Ik merk tevens op dat het CIDI zich nooit publiekelijk distantieert van de grootschalige Israelische schendingen van het internationaal recht en van talloze VN- resoluties. Integendeel zelfs. Het CIDI kweekt regelmatig een bepaalde sfeer en bedrijft hetze tegen landen die door Israel gezien worden als vijanden van de ‘joodse natie’.Een recentelijk voorbeeld van CIDI propaganda is dit:
'Ehud Barak: Iran heeft kernwapenprogramma waarschijnlijk hervat Iran heeft waarschijnlijk zijn kernwapenprogramma hervat. Dat heeft de Israëlische minister van Defensie, Ehud Barak, dinsdag gezegd, aldus de Israëlische legerradio.Daarmee spreekt hij een rapport over de nucleaire ambities van Iran van het Amerikaanse National Intelligence Estimate (NIE) tegen. Volgens NIE heeft het land zijn programma om kernwapens te maken hoogstwaarschijnlijk in 2003 stopgezet. Sindsdien zouden er ook geen pogingen meer gedaan worden om nucleaire wapens te ontwikkelen.Barak erkent dat Iran destijds het programma heeft gestaakt, maar voegt eraan toe informatie te hebben dat het "waarschijnlijk'' weer is hervat. Hij zei weinig geloof te hechten aan het rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten.Ook de Amerikaanse president Bush vindt dat Iran nog steeds een bedreiging vormt voor de wereld. "Het rapport is een waarschuwing, een signaal dat Iran het programma kan herstarten." Daarom blijven "alle opties op de tafel" in zijn beleid voor Iran. Bush: "Iran was gevaarlijk, Iran is gevaarlijk, Iran blijft gevaarlijk als het de kennis heeft om een kernwapen te maken."'Lees verder: http://www.cidi.nl/
Let wel, er staat waarschijnlijk, dus absoluut zeker is het allerminst. En zeker volstrekt onvoldoende om te pleiten voor het bombarderen van Iran zoals de extremisten in Israel doen. Een militaire aanval op Iran is onder deze omstandigheden volgens het internationaal recht een agressiedaad, een terreurdaad dus, die het CIDI steunt. Waarom het CIDI terrorisme steunt maakt deze volgens Haaretz 'pro-Zionistische lobby groep' niet duidelijk. Hoe propagandistisch het CIDI te werk gaat blijkt ook uit de regel die volgt op de kwalificatie waarschijnlijk: 'Daarmee spreekt hij een rapport over de nucleaire ambities van Iran van het Amerikaanse National Intelligence Estimate (NIE) tegen.'Ik zag dat de Universiteit Leiden al eerder betroken was bij ‘colleges’ over Israel: Woensdag 7 februari 2007 Ontstaansgeschiedenis van de staat Israël Deze inleidende lezing is bedoeld om de toehoorders een globaal idee te geven van de ontstaansgeschiedenis van de staat Israël. Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende factoren die hebben bijgedragen tot de oprichting. Daarbij worden historische, ideologische en demografische aspecten belicht. De lezing begint bij de voorlopers van de Zionisten en komt via de verschillende immigratiegolven tot de moderne tijd. De belangrijkste VN-resoluties komen kort aan bod maar de nadruk ligt op de tijd voor 1948.Spreker: Dr. Hannah Neudecker, universitair docent aan de opleiding Hebreeuws/ Aramees (TCMO) van de Universiteit Leiden.Tijd19.30 uur – 21.00 uurPlaatsKamerlingh Onnes Gebouw, Zaal C131 Steenschuur 25 te LeidenWoensdag 21 maart 2007Israël en het internationale recht Vanwege de conflictueuze relatie tussen Israël en haar buurlanden zijn vele aspecten van deze relatie aan VN-resoluties en verdragen gebonden. De meest belangwekkende internationale afspraken worden in deze context kort besproken. Hierbij zal aandacht worden gegeven aan de mogelijkheden en beperkingen van het internationale recht, de verschillen in benadering van een populatiegroep of een officiële staat en de grootste uitdagingen voor de verdere ontwikkeling van het internationale recht. Ook zal de spreker dieper ingaan op het advies dat het Internationaal Gerechtshof heeft uitgebracht aan de Algemene Vergadering van de VN over de (on)rechtmatigheid van de bouw van de muur in de bezette gebieden.Spreker: Prof.dr. Peter Kooijmans, emeritus hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit Leiden, oud-minister en voormalig rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.Tijd19.30 uur – 21.00 uurPlaatsKamerlingh Onnes Gebouw, Zaal C131 Steenschuur 25 te LeidenBegrijp ik nu goed dat de studenten hier ook studiepunten voor krijgen?Ik constateer dat er op het collegelijstje sprake is van een overtegenwoordiging van de pro-Israel lobby. Denkt u hiermee het wetenschappelijk niveau recht te doen? Is dit een waarheidsgetrouwe afspiegeling van de uiteenlopende standpunten over Israel? Mag ik er vanuit gaan dat de Universiteit Leiden ook samenwerking voorstaat met het Nederlands Palestina Komitee?
Wat betreft de kosten. Wie ontvangt het geld? De Universiteit, het CIDI, de sprekers?Dan tenslotte nog dit: 'In 1998, John Dugard was appointed as Chair in Public International Law at Leiden University in the Netherlands and as Director of the advanced LLM programme in Public International Law.'
Het is dezelfde John Dugard die als Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties schreef: "Israel's defiance of international law poses a threat not only to the international legal order but to the international order itself. This is no time for appeasement on the part of the international community."
Zie: Question of the Violation of Human Rights in the Occupied Arab Territories, Including Palestine: Report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, John Dugard, on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied by Israel since 1967', United Nations, 7 Dec. 2004 Ref: E/CN.4/2005/29.’Mijn vraag is tenslotte hoe de Universiteit Leiden in zee kan gaan met een ‘pro-zionistische lobby organisatie’ die propaganda bedrijft voor een land dat door een van uw voormalige hoogleraren bestempeld werd als een 'bedreiging... van de internationale orde'?In afwachting van uw antwoord,vriendelijke groetstan van houcke'
Tot zover de mail. U kunt mij steunen door mijn email te ondertekenen. Dan stuur ik die ondertekeningen naar hen op. In elk geval hou ik u op de hoogte."
"-----Oorspronkelijk bericht-----Van: Amerongen, W.P. van [mailto:WP.vanAmerongen@BB.LeidenUniv.nl] Verzonden: dinsdag 26 februari 2008 15:54Aan: stan10@planet.nlOnderwerp: FW: Vragen aan College van Bestuur

Geachte heer Van Houcke,
In uw e-mailbericht stelt u een aantal vragen over de colleges die de opleiding Hebreeuwse en Aramese talen en culturen van de Universiteit Leiden samen met het CIDI heeft aangeboden of aanbiedt.
Het spreekt vanzelf dat binnen de opleiding Hebreeuwse en Aramese talen en culturen college wordt gegeven over het Israel van nu. In het reguliere curriculum staat bijvoorbeeld een college over etniciteit en minderheden in het moderne Israel op het programma.
Omdat het onderwerp Israel ook voor een breder universitair en buitenuniversitair publiek interessant is worden daarnaast incidenteel lezingenseries georganiseerd. Een voorbeeld is de serie Israel, die begin 2007 onder de vlag van het Studium Generale van de Universiteit Leiden werd georganiseerd.
Geregeld werkt bij dergelijke Studium Generale-achtige collegeseries de universiteit samen met andere organisaties. De sprekers zijn niet uitsluitend wetenschappers, maar kunnen ook andere maatschappelijke ‘spelers’ zijn. Hun standpunten zijn soms controversieel. Op deze manier fungeert de universiteit als plein voor wetenschappelijk en maatschappelijk debat, en krijgen studenten de kans met diverse publieke figuren in debat te gaan.
Studenten kunnen soms voor dergelijke series, in combinatie met een extra studieopdracht, studiepunten verdienen. De verantwoordelijkheid voor het toekennen van studiepunten ligt bij de examencommissie van de betrokken opleiding.
In 2007 heeft de opleiding heeft de opleiding samen met en op initiatief van het CIDI een dergelijke voor een breed publiek toegankelijke collegeserie aangeboden over de geschiedenis van het Zionisme. Het criterium voor het uitnodigen van de sprekers was dat dezen wetenschappelijk actief zijn en verbonden zijn aan een universiteit. De verantwoordelijkheid voor de studiepunten lag bij de examencommissie van de opleiding Hebreeuwse en Aramese talen en culturen.
Reiskosten en honoraria zijn betaald door het CIDI. De Universiteit Leiden heeft tijd en zalen ter beschikking gesteld, en heeft bekendheid gegeven aan de reeks.
Dit eenmalige college staat los van het jaarlijkse college ‘Israëlische buitenlandse politiek’, dat het CIDI zelf aanbiedt aan studenten van diverse universiteiten. Hieraan nemen geregeld Leidse studenten deel. De examencommissie van de Leidse opleiding Hebreeuwse en Aramese talen is eindverantwoordelijk voor het toekennen van studiepunten aan haar eigen studenten.
Erop vertrouwend uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord,
Hartelijke groet,
Wim van Amerongen woordvoerder Universiteit Leiden"

Ik stuurde 3 maanden later de volgende e-mail aan de woordvoerder van de Universiteit Leiden:
"geachte heer van amerongen

dank u voor uw schrijven van dinsdag 26 februari 2008.

in verband met het hoofdstuk over de media dat ik nu schrijf, heb ik uw e-mail als volgt samengevat. 1. Het initiatief tot samenwerking is van de universiteit uitgegaan. 2. het college van bestuur van de universiteit vindt het feit dat een bestuurslid van het CIDI het internationaal recht schendt geen reden om de samenwerking met deze volgens de Israelische kwaliteitskrant Haaretz “pro-zionistische lobby groep” op te schorten, laat staan te verbreken. 3. de studenten van de universiteit krijgen studiepunten voor deze college’s 4. het college van bestuur vreest niet dat de kwaliteit van het onderwijs in het gedrang komt door gebruik te maken van een CIDI-medewerker die bewust ongecheckte informatie verspreidt. 5. het college van bestuur is er niet op tegen dat de universiteit een serie college’s organiseert in samenwerking met het Nederlands Palestina Komitee, college’s waarvoor de studenten studiepunten krijgen. het spreekt daarbij voor zich dat het NPK daarvoor de reiskosten en honoraria zal betalen.
mocht u enige bezwaar tegen deze conclusies hebben, dan verneem ik dit graag zo spoedig mogelijk.
vriendelijke groet
stan van houcke"
Ik heb er niets meer op gehoord en ik ga dan ook ervan uit dat mijn conclusies kloppen.
Overigens: de onwetenschappelijke werkwijze van de al eerder genoemde CIDI-medewerker Wim Kortenoeven blijkt ondermeer uit zijn boek De Kern van de Zaak. Feiten en Achtergronden van het Arabisch-Israelisch Conflict. De Groningse student internationale betrekkingen, Jelle Bruinsma, schreef dat kenmerkend aan het boek is dat Kortenoeven het “bijna nergens noodzakelijk vindt om naar wetenschappelijke literatuur te verwijzen,” hoewel er “enkele uitzonderingen zijn. De belangrijkste uitzondering is Joan Peters. Op pagina 129, onder de kop een volk zonder een geschiedenis, verklaart hij dat “verantwoordelijke bestudering van de geschiedenis van de afgelopen 150 jaar leidt tot de voor velen onthutsende conclusie dat er geen ‘homogeen’ Palestijns volk bestaat, maar dat we te maken hebben met het multi-etnische product van relatief recente migratiegolven naar het tot het midden van de negentiende eeuw grotendeels onbewoonde en braak liggende gebied dat Hadrianus ooit Palestina liet noemen en dat bij de Arabieren bekend stond als ‘Zuid-Syrie’. Deze actief door Arabische propaganda verhulde realiteit is overvloedig en gedetailleerd door historici aangetoond, in het bijzonder door Joan Peters (in From Time Immemorial – the Origens of the Arab-Jewish Conflict over Palestine) en Samuel Katz (in Battleground – Fact and Fantasy in Palestine).” In werkelijkheid is Joan Peters geen historica, maar een voormalige tv-producente van het Amerikaanse netwerk CBS, die een controversieel boek schreef dat volgens Yehoshua Porath, emeritus hoogleraar in de Geschiedenis van het Midden Oosten van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, “het beschikbare bronnenmateriaal buitengewoon tendentieus gebruikt – of negeert.” In een kritiek voor The New York Review of Books schreef hij al in 1986 dat ‘lezers van haar boek ervoor moeten gewaarschuwd om de feitelijke beweringen niet te accepteren zonder hun bronnen te controleren… Iedereen die bekend is met de publicaties van de extreem nationalisten van Zeev Jabotinsky’s Revisionistische partij zullen de versleten en in diskrediet geraakte argumenten in mevrouw Peters boek onmiddellijk herkennen… Het is betreurenswaardig dat ze weer nieuw leven in worden geblazen.” In 2002 concludeerde de criticus Paul Blair dat “From Time Immemorial “een propagandawerk is… Het pleidooi van Peters berust op verdraaiing en verzinsel.” De politieke wetenschapper Norman Finkelstein ontmaskerde het boek als bedrog, terwijl de Amerikaanse filosoof Frank J. Menetrez er nog eens op wees dat Yehoshua Porath “het boek omschrijft als ‘je reinste oplichterij’ eraan toevoegend dat ‘tenminste in Israel het boek alom werd afgewezen als pure nonsens, totaal onbruikbaar behalve dan misschien als een propaganda wapen.” Naar aanleiding hiervan schrijft Jelle Bruinsma: “Desondanks heeft de Nederlandse Israel Lobby geen problemen het boek te gebruiken als belangrijkste bron van informatie.” En ook de Universiteit van Leiden heeft er kennelijk geen moeite mee. De Groningse student wijst ook op het “racisme” in het boek van Kortenoeven. Zo staat op pagina 102 onder de vet gedrukte kop “Realiteiten die niet kunnen worden weggeredeneerd”: als punt 2: “Het bestaan van een reusachtige vijfde kolonne binnen Israel, in de vorm van bijna 1,3 miljoen Palestijnse Arabieren (januari 2004) die over een Israëlisch paspoort beschikken.” Met andere woorden, volgens deze CIDI-onderzoeker is 20 procent van de Israelische bevolking een verdachte “vijfde kolonne,” waarmee hij suggereert dat deze officiële ingezetenen van het land een potentieel gevaar vormen. Het niveau van zijn ‘’wetenschappelijk” kennis wordt nog eens aangetoond door wat hij op pagina 411 schrijft over “De Israelische verovering van ‘de Westbank’, Gazastrook, Golanhoogte en Oost-Jeruzalem.” Onder het kopje: “Feit” staat: “Volgens het volkenrecht is dat niet het geval, omdat de veroveringen het gevolg waren van een door Arabische landen begonnen agressieoorlog.” Met deze onjuistheid probeert Kortenoeven te bewijzen dat de bezetting en annexatie van het veroverde gebied legaal is volgens het internationaal recht. Dat Israel zelf de oorlog begon met zogeheten “preventieve luchtaanvallen” en dus niet de Arabische landen verzwijgt hij, dat feit is in zijn betoog onbruikbaar. Op pagina 412 tenslotte beweert de CIDI-activist dat na de verovering van het door de Verenigde Naties aan de Palestijnen gegeven land er geen sprake is van illegale joodse nederzettingen, want “in 1967 werd, waar het gaat om joodse vestiging, in wezen de juridische situatie van vóór 1948 hersteld. Bijgevolg is er feitelijk geen verschil tussen joodse vestiging in Galilea en de kuststrook of de Golan, Judea en Samaria (de terminologie van het expansionistische zionisme voor de West Bank svh).” Dat wil zeggen, geen verschil in de ogen van deze CIDI lobbyist die aan de Universiteit Leiden colleges geeft over Israel. Daarentegen is volgens het internationaal recht en de wereldgemeenschap, bij monde van de VN, wel degelijk sprake van illegale landroof. Maar dat is voor propagandisten een te verwaarlozen detail en het speelt ook geen rol van betekenis in het besluit van het Leidse College van Bestuur om samen te werken met het CIDI. Trouwens, Kortenoeven trad ook op voor het Studium Generale van de Rijksuniversiteit Groningen. Hoewel het CIDI altijd een weerwoord eist, is het niet bereid om in discussie te gaan met goed gedocumenteerde opponenten, zoals Norman Finkelstein. En uit eigen ervaring weet ik dat CIDI-directeur Ronny Naftaniel nooit reageert op door mij publiekelijk geuite kritiek en die ik het CIDI regelmatig email.
Propagandisten mogen dus aan de Universiteit Leiden doceren. Zoals bekend is het wetenschappelijk niveau aan deze universiteit de laatste jaren scherp gedaald en
staat ergens in de middenmoot van de befaamde Times lijst: http://www.timeshighereducation.co.uk/hybrid.asp?typeCode=144 Leiden staat op 84ste plaats, ver onder de Universiteit van Amsterdam die op de 48ste plaats staat en achter Delft die de 63ste plaats bekleedt.
Het is ook een universiteit waar betrekkelijk veel rechtse ideologen doceren. De arabist Hans Jansen is er jarenlang als universitair docent aan verboden geweest. Dezelfde Hans Jansen die enige tijd geleden voorstelde om in Nederland doodseskaders de vrije hand te geven. Zie: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2008/03/professor-hans-jansen.html

Iran 202


'Condoleezza Rice and Iran’s nuclear weapons
By Christopher King*3 June 2008


Christopher King argues that the USA and Britain will use the same techniques they used to justify aggression against Iraq – falsehood, deception and disinformation – in order to attack Iran and seize its oil.


When the International Atomic Energy Agency’s (IAEA) latest report on Iran’s nuclear programme was released to the United Nations last week, US Secretary of State, Condoleezza Rice was quick to say: "I think right now the Iranians have a lot of explaining to do about the IAEA report, which essentially sees them as not cooperating on some very important dark questions...,” and more like this. I tried to check the IAEA website but the report hasn’t been released to the public by the IAEA board. This gives a wonderful time window within which the Bush administration can spin IAEA reports however they wish. Condoleezza and other administration officials will always be able to grab headlines with this sort of alarmist rubbish which the media gleefully report verbatim. When the report is eventually released and one can examine the facts, the propaganda has had its effect. Those of us who are interested in fact rather than invention can’t get the same audience and, to the media, the story is dead anyway. That’s how Messrs Bush and Blair took us to war against Afghanistan and Iraq. The same technique is being used now to justify attacking Iran.President Bush blamed the Iranians for killing Americans in Iraq by supplying “sophisticated shaped charge weapons” which turned out to be a lie – none of Iranian origin were ever found. Similarly, when the display to newsmen of General Petraeus’s arms cache last May had to be cancelled because experts could not tie the weapons to Iran, with it went the lie that Iran was supplying conventional arms to Iraqi fighters. Then Iranian “strategic advisers” were supposed to have been coordinating the Mahdi resistance in Basra a few months ago. No-one ever even claimed to have seen an Iranian strategist. All lies and invention but it’s these that people remember. So Iran’s nuclear programme is the only scare and blame story left. Let’s have a look at it. We don’t have the latest IAEA report but we do have the previous one of February 2008 which stated the outstanding issues. Check it out.These are historic issues. They are not about current matters. They relate to when and from whom Iran obtained information about manufacturing nuclear weapons, as well as whether the evidence supplied by the United States and others is genuine or not. It’s about the involvement of Dr A.Q. Khan, the leading figure in developing Pakistan’s nuclear programme, and his dissemination of weapons technology and information to Libya, North Korea, Iraq and Iran in the 1980s and 1990s. The IAEA’s outstanding queries are not about the physical manufacture of weapons, nor current weapons programmes. The current position is being monitored by the IAEA, which reported several years ago that Iran had no current weapons programme. Despite this, the Bush administration insisted for years that Iran had a current weapons programme. This was echoed by our UK politicians who thought that they knew better than the IAEA if they thought at all. Conceivably, the US security services realized that disagreeing with IAEA inspectors on the ground would eventually make them look as incompetent at they did over Iraqi weapons of mass destruction (WMD) and they contradicted their own president. So another lie collapsed.The central issue to these queries is whether Iran ever had a nuclear weapons programme in the past. The Iranians say they have never had one and in March 2008 made a statement to the United Nations secretary-general of this position and their right to enrich uranium under the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). Whether or not the Iranians began a weapons programme in the 1980/90s, they don’t have one now. You might wonder then what relevance these outstanding queries have to the current security of the Middle East, Europe and the United States. The answer is that they have no relevance or importance whatever to it.'


De Israelische Terreur 385


Naar aanleiding van mijn email aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam kreeg ik deze reactie:
'Geachte heer Van Houcke,

Bedankt voor uw reactie op onze biografische database. U heeft gelijk. De moord op De Haan is al in 1985 in een hebreeuws boek helemaal uitgezocht en er is inderdaad helemaal geen twijfel over de persoon van de moordenaar noch over de organisatie die er achter zat. We zullen het woordje vermoedelijk verwijderen. Het zal overigens nog geruime tijd duren voordat die verandering ook op het internet te zien zal zijn.

Met vriendelijke groet,

Peter Buijs
medewerker mediatheek

Joods Historisch Museum / Jewish Historical MuseumPostbus 167371001 RE AmsterdamTelefoon:+31 (020) 5310322 / Fax: +31 (020) 5310311e-mail: blocked::mailto:peter@jhm.nle-mail museum: blocked::mailto:info@jhm.nl site museum: www.jhm.nl

Zie: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2008/06/de-israelische-terreur-381.html

Klimaatverandering 128

'In Spain, Water Is a New Battleground
Tuesday 03 June 2008

by: Elisabeth Rosenthal, The New York Times

Fortuna, Spain - Lush fields of lettuce and hothouses of tomatoes line the roads. Verdant new developments of plush pastel vacation homes beckon buyers from Britain and Germany. Golf courses - 54 of them, all built in the last decade and most in the last three years - give way to the beach. At last, this hardscrabble corner of southeast Spain is thriving.
There is only one problem with the picture of bounty: this province, Murcia, is running out of water. Spurred on by global warming and poorly planned development, swaths of southeast Spain are steadily turning into desert.
Murcia, traditionally a poor farming region, has undergone a resort-building boom in recent years, even as many of its farmers have switched to more thirsty crops, encouraged by water transfer schemes, which have become increasingly untenable. The combination has put new pressures on the land and its dwindling supply of water.
This year farmers are fighting developers over water rights. They are fighting one another over who gets to water their crops. And in a sign of their mounting desperation, they are buying and selling water like gold on a burgeoning black market, mostly from illegal wells.
Southern Spain has long been plagued by cyclical drought, but the current crisis, scientists say, probably reflects a more permanent climate change brought on by global warming. And it is a harbinger of a new kind of conflict.
The battles of yesterday were fought over land, they warn. Those of the present center on oil. But those of the future - a future made hotter and dryer by climate change in much of the world - seem likely to focus on water, they say.
"Water will be the environmental issue this year - the problem is urgent and immediate," said Barbara Helferrich, a spokeswoman for the European Union's Environment Directorate. "If you already have water shortages in spring, you know it's going to be a really bad summer."'

Lees verder: http://www.truthout.org/article/global-warming-africanizing-spain

Salomon Bouman 16Naar aanleiding van zijn recente optreden bij het wetenschappelijke Institute of Social Studies in Den Haag schreef Salomon Bouman in zijn column in het Nieuw Israelitisch Weekblad ondermeer het volgende: "Mijn verweer dat het een nutteloze extremistische opvatting is David Ben Goerion als een oorlogsmisdadiger te bestempelen lokte scherpe antireacties uit de zaal uit… Mijn woorden lokten hoongelach uit."

Dit is een aperte leugen, ik heb er helaas geen ander woord voor, een leugen, zoals u hier kunt zien en beluisteren: http://videotheek.surfnet.nl/play_proxy/mmc/42617/Debate.WMV

Nu de werkelijkheid. De voormalige correspondent van de NRC in Israel verklaarde dat zijn opponent, de Palestijnse intellectueel Omar Barghouti 'een zeer grote extremist' was vanwege zijn opmerking dat Ben-Goerion voor oorlogsmisdaden - in 1948 gepleegd - door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag had moeten worden berecht. Omdat de voorzitter verzuimde deze belediging te laten toelichten, stelde ik na verloop van tijd de volgende vraag: "Meneer Bouman, u zei dat meneer Barghouti een extremist was omdat hij heeft verklaard dat Ben-Goerion voor oorlogsmisdaden had moeten worden veroordeeld. Begrijp ik nu goed dat u suggereert dat de verdrijving in 1948 geen oorlogsmisdaad was?" Bouman was een tijdje stil en zei toen: "Dat is een scherpe vraag... Ik beschouw het geen oorlogsmisdaad." Vervolgens begon hij erom heen te draaien en dus vroeg ik hem om mij als journalist uit te leggen "Waarom het verdrijven van tenminste 750.000 burgers geen oorlogsmisdaad volgens u is, terwijl niet allereerst meneer Barghouti maar het internationaal recht dit tot een oorlogsmisdaad bestempeld? Waarom is meneer Barghouti een extremist wanneer hij iets zegt dat in het internationaal recht als zodanig bepaald wordt en door alle beschaafde mensen gelezen kan worden?" Bouman antwoordde: "Ik ken natuurlijk het internationaal recht en ik weet wat oorlogsmisdaden waren... maar in 1948 was er een oorlog dat door de Arabische landen was begonnen en de Israeli's waren toen in de positie om hun gebied uit te breiden." Bouman weigerde zodoende Barghouti's terechte opmerking te accepteren dat het wezenlijke kenmerk van een oorlogsmisdaad nu juist is dat het tijdens een oorlog wordt gepleegd, vandaar ook de naam oorlogsmisdaad. Volgens Bouman was er geen sprake van oorlogsmisdaden en "ik weet wat ze gedaan hebben en wat ze dachten in 1938 en ik weet wat Rabin heeft gedaan, maar hij heeft ook de hand geschud van Yasser Arafat, don't forget it." Met deze woorden reageerde hij op het feit dat Rabin in opdracht van Ben-Goerion na een bloedbad massaal de bewoners had verdreven van twee grote Palestijnse steden die door de VN aan de Palestijnen waren gegeven, maar die de zionisten vanwege hun strategische ligging wilden veroveren. Ben-Goerion, vader des vaderlands van "de joodse natie", zei in 1938: ''after the formation of a large army in the wake of the establishment of the state, we will abolish partition and expand to the whole of Palestine.'' Al in 1937 schreef hij aan zijn zoon Amos: ‘‘Geen zionist kan afstand doen van ook maar het kleinste gedeelte van het land van Israël. Een joodse staat in een deel van Palestina is geen einde, maar een begin.’’ Het bezit van een eigen stuk grondgebied was, volgens hem, doorslaggevend want juist "daar door vergroten we onze macht en elke machtstoename maakt het mogelijk het land in zijn geheel in handen te krijgen. Het vestigen van een [kleine] staat… zal dienen als een zeer krachtig instrument in onze historische inspanning om het hele land te bevrijden." Aldus de grondlegger van Israel, een staat die nu 60 jaar later nog steeds weigert aan te geven waar de grenzen van de zionistische staat liggen. Volgens Bouman is hij van deze feiten op de hoogte, inclusief het feit dat Ben-Goerion de ethnische zuivering had voorbereid. Maar al deze feiten spelen geen rol in de beschouwing van Bouman. Een geplande verdrijving van tenminste 750.000 burgers blijft voor hem geen oorlogsmisdaad, en het is hem ook niet aan het verstand te brengen dat dit volgens het internationaal recht wel een oorlogsmisdaad is. Dat kan hij niet begrijpen, om de simpele reden hij zich - volgens eigen zeggen - "zeer verbonden voelt met de joodse staat." Een diepe betrokkenheid die alleszins begrijpelijk is, maar die hem niet in staat stelt om als journalist onafhankelijk over deze staat te berichten, zoals in het verleden ook bleek.

Hoe het kon dat de kleine zogenaamd "met de ondergang bedreigde" David de grote Goliath had weten te verslaan en ook nog eens meer gebied wist te veroveren dan de kleine David recht op had, liet hij in het midden. En het feit dat er meer joodse soldaten om het leven waren gekomen bij het veroveren van het land dat niet aan Israel was toegewezen, dan in het gebied dat aan Israel was toegewezen, verzweeg hij. Bouman's verklaring eindigde in wartaal, waarop een academisch geschoolde deskundige van MERA, het alom gerespecteerd en onafhankelijk wetenschappelijke informatie en onderzoekscentrum voor het Midden Oosten, Bouman met klem verzocht om serieus antwoord te geven op de door mij gestelde vraag, aangezien "we hier een academisch debat voeren. Meneer Bouman verwijst zelf naar de historicus Ilan Pappe, die gedocumenteerd heeft aangetoond dat de etnische zuivering geen toeval was maar een vooropgezet plan. Als er geen overeenstemming is over deze fundamentele feiten dan heeft dit gesprek geen zin." Hij wees de voorzitter erop dat die erop moest toezien dat Bouman zou reageren op feiten zodat het debat niet in "nonsens" verzandde. Desondanks weigerde Bouman een ter zake doend antwoord te geven. De enige denkbare conclusie is dat de voormalige NRC-correspondent weigert het internationaal recht te respecteren, aangezien hij van mening is dat het geen rol van betekenis kan/mag spelen in de internationale verhoudingen, tenminste zodra het Israel betreft. Het internationaal recht moet natuurlijk wel worden gerespecteerd zodra het Israel uitkomt en de zionistische belangen van dit land dient. Het is opmerkelijk dat iemand die zo lang de Israel berichtgeving van een van de belangrijkste kranten van Nederland heeft gedomineerd, weigert enkele fundamentele rechtsregels te accepteren. Zoals u kunt beluisteren was er geen sprake van "hoongelach" en toch hoorde Bouman het. Kritiek op het zionisme staat voor hem kennelijk gelijk aan hoon. Een rationele uitwisseling van gedachten is in dit geval voor hem niet mogelijk. Hij gelooft in het zionisme, en geloof kan een mens blind maken voor de werkelijkheid. Meer hierover morgen.