woensdag 22 maart 2023

STOP DE BRITSE-NAVO OORLOGSMISDADEN IN OEKRAINE

Dertien jaar geleden publiceerde ik op mijn weblog het volgende: 

onderdag 4 februari 2010

Verarmd Uranium 18

Vier jaar geleden werd dit bekend:

Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer

Der Staten-Generaal 

Plein 2 

2511 CR Den Haag 

Datum 4 oktober 2006 

Ons kenmerk D2006032312 

Onderwerp Antwoorden op vragen van het lid Van Velzen over munitie 

met verarmd uranium 

Ministerie van Defensie

Postbus 20701 

2500 ES Den Haag 

Telefoon (070) 318 81 88 

Fax (070) 318 78 88 

In de bijlage bied ik u mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken aan de antwoorden

op de vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de ministers van Defensie en van Buitenlandse 

Zaken over munitie met verarmd uranium (kenmerk 2050618570). 

DE STAATSSECRETARIS

2050618570 

Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de ministers van Defensie en van 

Buitenlandse Zaken over munitie met verarmd uranium (ingezonden 6 

september 2006). 

Hebt u kennisgenomen van het bericht dat acht agenten van de Amerikaanse 

militaire politie ernstig ziek zijn geworden en dat via urineonderzoek is 

aangetoond dat zij allen zijn besmet met verarmd uranium, opgelopen in de 

ruïne van het gebombardeerde treinstation van As Samawah?

Ja. 

Is het waar dat dit terrein, beter bekend als Camp Smitty I, de plek is waar de 

Nederlandse troepen de eerste drie weken van hun verblijf in Irak verbleven 

voordat ze hun kampement in de woestijn opsloegen vanwege het 

besmettingsgevaar van verarmd uranium op dat terrein?

Nederlands defensiepersoneel is inderdaad drie weken op genoemde locatie 

aanwezig geweest.

Kunt u op grond van de huidige kennis over de gezondheidstoestand van de 

teruggekeerde Nederlandse troepen uit Irak opnieuw bevestigen dat de 

besmetting van het terrein geen aanleiding geeft tot zorg voor de Nederlandse 

militairen die daar dienden?

Er zijn geen aanwijzingen dat er bij naar Irak uitgezonden militairen 

gezondheidsklachten aanwezig zijn die wijzen op blootstelling aan verarmd uranium. 

Deelt u de conclusies van recent onderzoek dat de bewijzen zich opstapelen 

over de schade die deeltjes verarmd uranium in het lichaam kunnen 

aanrichten? 

Hebt u in het bijzonder kennisgenomen van het werk van het onderzoeksteam 

van Dr. Alexandra Miller van het Amerikaanse Radiobiologische 

Onderzoeksinstituut van de Gewapende Strijdkrachten (AFRRI) dat aantoont 

dat blootstelling aan stofdeeltjes verarmd uranium ernstige schade toebrengt 

aan het erfelijk materiaal en leidt tot kwaadaardige tumoren, en dat er volgens 

dit onderzoeksteam een duidelijke samenhang bestaat tussen de 

uraniumconcentratie in urine en een verhoogde kans op mutaties in het DNA en 

kanker?

Uit onderzoek is inderdaad gebleken dat besmetting met verarmd uranium zowel door 

de chemische als door de radiologische eigenschappen gezondheidsschade kan 

aanrichten. Dergelijk onderzoek, dat wordt gedaan om de toxische eigenschappen 

aan te tonen, wordt evenwel verricht in laboratoria waarbij van relatief hoge 

uraniumconcentraties wordt uitgegaan en wordt gekeken naar de effecten van 

incorporatie van fragmenten verarmd uranium. Tot nu toe is er geen enkele indicatie 

dat bij Nederlandse militairen sprake zou zijn van opname van fragmenten verarmd 

uranium dan wel inademing van concentraties of hoeveelheden verarmd uranium, 

zoals die in het onderzoek van onder andere Alexandra Miller zijn gebruikt.

Acht u het aannemelijk dat op basis van deze literatuur gesteld kan worden dat 

verarmd uranium blijvende schade veroorzaakt aan de gezondheid van burgers 

en militairen? Kunt u uw antwoorden toelichten?

Besmetting met verarmd uranium kan gezondheidsschade aanrichten. Hierbij is 

echter sprake van een dosis-effect-relatie. Hiermee wordt bedoeld dat het 

gezondheidseffect afhankelijk is van de hoeveelheid (ingenomen of ingeademd) 

verarmd uranium. Ter illustratie: middels drinkwater en voedsel wordt door elk mens 

een bepaalde hoeveelheid natuurlijk uranium ingenomen. Het menselijk lichaam 

bevat derhalve altijd uranium, dat evenwel geen blijvende schade veroorzaakt. 

Uranium en verarmd uranium zijn in chemisch opzicht identiek, maar in radiologisch 

opzicht is verarmd uranium een zwakkere stralingsbron dan natuurlijk uranium.

De dosis-effect-relatie met betrekking tot de radiologische effecten van verarmd 

uranium is algemeen bekend en geaccepteerd. Wat precies de dosis-effect-relatie is 

op basis van de chemisch toxische eigenschappen is onderwerp van onderzoek. 

Epidemiologische studies tonen echter nog steeds aan dat de doses waaraan 

Nederlandse militairen potentieel kunnen blootstaan niet resulteren in 

gezondheidseffecten.

Acht u het in het licht van dit onderzoekswerk noodzakelijk een nulmeting voor 

uit te zenden militairen in te voeren? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? 

Zo neen, waarom niet? 

Neen. In eerdere vragen van onder andere de kamerleden Van Velzen (2020310780 

d.d. 24 april 2003, Karimi (2020315490, d.d. 31 juli 2003), Van Velzen (2020315570, 

d.d. 1 augustus 2003) en Van Bommel en Kant (2030405480 d.d. 5 januari 2004) is

reeds ingegaan op de wenselijkheid van het doen van een zogenaamde nulmeting. 

Er zijn geen redenen dit standpunt te wijzigen.

Wat is de stand van zaken van de onderzoeksmethoden naar vergiftiging van 

burgers en militairen door verarmd uranium?  Hebt u inmiddels de resultaten 

van de methoden in Arkansas, Louisiana en Connecticut achterhaald? Wat zijn 

de resultaten? 5) Bent u van oordeel dat deze methoden beter zijn dan de 

analyse van neussnuitsel?

Defensie past betrouwbare meetmethoden toe om vergiftiging door verarmd uranium 

op te sporen. Het onderzoek dat in de VS wordt geïnitieerd betreft isotopen-analyse. 

Wij achten dergelijk onderzoek pas zinvol als er sprake is van een aangetoonde 

verhoogde concentratie van uranium in de urine. Bij deze verhoogde concentratie zou 

een isotopenanalyse kunnen aantonen of de besmetting aan blootstelling door 

verarmd uranium kan worden toegeschreven.

Defensie laat bij een vermoeden van een besmetting naast onderzoek van de urine in 

sommige gevallen ook neussnuitsel analyseren. Dit laatste kan helpen bij het 

beantwoorden van de vraag of een besmetting is opgetreden en van de vraag hoe 

ernstig deze besmetting is. Analyse van het neussnuitsel is derhalve geen alternatief 

voor urine onderzoek maar een aanvullende methode. 


Wat hieraan opvalt is dat het de SP vooral gaat om het Nederlandse leger, niet om de miljoenen burgers die in Irak en Afghanistan zijn blootgesteld aan verarmd uranium en waar de consequenties van de grootschalige inzet van verarmd uranium verregaande consequenties heeft zoals ik 15 jaar geleden al ontdekte in Irak. Zolang de Nederlandse militairen er geen last van hebben zwijgen onze politici van links en van rechts, en daarmee zijn ze mede-verantwoordelijk voor de westerse terreur in die landen.

Iraq to sue U.S., Britain over depleted uranium bombs

Iraq's Ministry for Human Rights will file a lawsuit against Britain and the U.S. over their use of depleted uranium bombs in Iraq, an Iraqi minister says. 

Lees verder: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2010/02/de-westerse-terreur_04.html

Geen opmerkingen: