Een con­tro­ver­siële deal over een pen­si­oen­fonds­richt­lijn voor alle lid­sta­ten van de Eu­ro­pe­se Unie (EU) ligt klaar om on­der­te­kend te wor­den in Brus­sel. De eu­ro­par­le­men­ta­riërs die over het ak­koord heb­ben ver­ga­derd, wil­len de over­een­komst pas be­kend­ma­ken na het EU-re­fe­ren­dum in Groot-Brit­tan­nië. Dat be­ves­ti­gen ver­schil­len­de po­li­ti­ci en woord­voer­ders tegen els­e­vier.nl.
Het gaat om de IORP II-richt­lijn, waar­door Ne­der­land­se pen­si­oen­fond­sen onder het ar­bi­trai­re toe­zicht van an­de­re lan­den mogen staan. ‘Ge­zien de enor­me maat van deze fond­sen en de ver­waar­loos­ba­re re­gels in som­mi­ge EU-sta­ten, is dit zeer zor­ge­lijk,’ zegt een cri­ti­cus van de richt­lijn. Vol­gens in­ge­wij­den be­te­kent het ook dat Eu­ro­pe­a­nen mak­ke­lij­ker hun pen­si­oen kun­nen op­tel­len als zij die in ver­schil­len­de lid­sta­ten heb­ben op­ge­bouwd.
Daar­naast zou het ak­koord het aan­trek­ke­lij­ker en mak­ke­lij­ker maken voor Ne­der­land­se pen­si­oen­fond­sen om zich te ves­ti­gen in an­de­re lan­den, waar het toe­zicht min­der streng is dan in Ne­der­land. ‘Ne­der­land­se fond­sen zijn veel gro­ter dan in veel an­de­re lan­den, dus we krij­gen wei­nig terug als ze ver­trek­ken.’ De pen­si­oen­fond­sen in Ne­der­land be­he­ren een to­ta­le waar­de van zo’n 1.200 mil­jard euro. Cri­ti­ci van de deal zijn dan ook bang voor een enor­me ka­pi­taal­vlucht door de nieu­we wet­ge­ving.
Of­fi­ci­eel zeg­gen de leden van de par­le­men­tai­re com­mis­sie eco­no­mi­sche en mo­ne­tai­re zaken van de EU, die over de deal gaan, dat er kri­tisch naar het con­cept van de over­een­komst moet wor­den ge­ke­ken en dat de po­li­ti­ci nog niet una­niem zijn. Ro­ber­to Gu­al­tie­ri, zei gis­ter­avond na af­loop van het over­leg dat de eu­ro­par­le­men­ta­riërs ‘dicht­bij een ak­koord komen’.
Die lijn hou­den ook woord­voer­ders aan, maar an­de­re bron­nen be­we­ren dat de deal een vol­don­gen feit is. ‘Het ak­koord ligt he­le­maal klaar,’ zeg­gen twee ver­schil­len­de in­ge­wij­den tegen els­e­vier.nl.