Doorgaan naar hoofdcontent

Geen Jorwert zonder Brussel


De Pensioen-unie (die er eerlijk waar echt noooooit zou komen) is er!


Een con­tro­ver­siële deal over een pen­si­oen­fonds­richt­lijn voor alle lid­sta­ten van de Eu­ro­pe­se Unie (EU) ligt klaar om on­der­te­kend te wor­den in Brus­sel. De eu­ro­par­le­men­ta­riërs die over het ak­koord heb­ben ver­ga­derd, wil­len de over­een­komst pas be­kend­ma­ken na het EU-re­fe­ren­dum in Groot-Brit­tan­nië. Dat be­ves­ti­gen ver­schil­len­de po­li­ti­ci en woord­voer­ders tegen els­e­vier.nl.
Het gaat om de IORP II-richt­lijn, waar­door Ne­der­land­se pen­si­oen­fond­sen onder het ar­bi­trai­re toe­zicht van an­de­re lan­den mogen staan. ‘Ge­zien de enor­me maat van deze fond­sen en de ver­waar­loos­ba­re re­gels in som­mi­ge EU-sta­ten, is dit zeer zor­ge­lijk,’ zegt een cri­ti­cus van de richt­lijn. Vol­gens in­ge­wij­den be­te­kent het ook dat Eu­ro­pe­a­nen mak­ke­lij­ker hun pen­si­oen kun­nen op­tel­len als zij die in ver­schil­len­de lid­sta­ten heb­ben op­ge­bouwd.
Daar­naast zou het ak­koord het aan­trek­ke­lij­ker en mak­ke­lij­ker maken voor Ne­der­land­se pen­si­oen­fond­sen om zich te ves­ti­gen in an­de­re lan­den, waar het toe­zicht min­der streng is dan in Ne­der­land. ‘Ne­der­land­se fond­sen zijn veel gro­ter dan in veel an­de­re lan­den, dus we krij­gen wei­nig terug als ze ver­trek­ken.’ De pen­si­oen­fond­sen in Ne­der­land be­he­ren een to­ta­le waar­de van zo’n 1.200 mil­jard euro. Cri­ti­ci van de deal zijn dan ook bang voor een enor­me ka­pi­taal­vlucht door de nieu­we wet­ge­ving.
Of­fi­ci­eel zeg­gen de leden van de par­le­men­tai­re com­mis­sie eco­no­mi­sche en mo­ne­tai­re zaken van de EU, die over de deal gaan, dat er kri­tisch naar het con­cept van de over­een­komst moet wor­den ge­ke­ken en dat de po­li­ti­ci nog niet una­niem zijn. Ro­ber­to Gu­al­tie­ri, zei gis­ter­avond na af­loop van het over­leg dat de eu­ro­par­le­men­ta­riërs ‘dicht­bij een ak­koord komen’.
Die lijn hou­den ook woord­voer­ders aan, maar an­de­re bron­nen be­we­ren dat de deal een vol­don­gen feit is. ‘Het ak­koord ligt he­le­maal klaar,’ zeg­gen twee ver­schil­len­de in­ge­wij­den tegen els­e­vier.nl.

Reacties

  1. "Dijsselbloem en Klijnsma"
    Namen genoteerd op onze zwarte lijst.

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Geert Mak Pleit Nu Voor Vriendschap met Rusland

Ik kwam zojuist mijn oude vriend, de bestseller-auteur en mainstream-opiniemaker Geert Mak in de regen op straat tegen. Na elkaar te hebben begroet, vertelde Geert mij dat hij van oordeel is dat Europa zo snel mogelijk met Rusland om de tafel moet gaan zitten, om de opgelopen spanningen te deëscaleren. De VS heeft heel andere belangen dan 'wij,' aldus Mak, die benadrukte dat de macht van 'onze' Atlantische bondgenoot ingrijpend aan het afnemen is. Kortom, ik hoorde wat ikzelf al enige jaren op mijn weblog schrijf. Opvallend hoe een Nederlandse opiniemaker binnen zo'n betrekkelijk korte tijd zo wezenlijk van oordeel kan veranderen.  Immers, Mak’s gevaarlijke anti-Rusland hetze was een treffend voorbeeld van zijn opportunisme. Mei 2014 beweerde op de Hilversumse televisie de zogeheten ‘chroniqueur van Amsterdam, Nederland, Europa en de VS,’ dat er sprake was van een 'Russische gevaar,’ aangezien ‘meneer Poetin’ aan ‘landjepik’ deed en dat de Russische president d…

America Has Been at War 93% of the Time Since 1776

America Has Been at War 93% of the Time – 222 out of 239 Years – Since 1776 By Washington's Blog Global Research, December 26, 2017 Washington's Blog 20 February 2015 Region:  Theme: 

Native American Rape Survivors

A sign marks the entrance to White Earth Indian Reservation in Mahnomen County, Minn. (J. Stephen Conn / CC 2.0) WHITE EARTH RESERVATION, Minn.—Candice (not her real name) awoke with a start. Someone was pulling down her sweatpants. It was a male friend. “Stop!” she shouted. He kept groping her. She kicked him and he fell off the bed. She dashed out of the bedroom, tripping and tumbling down the stairs. Gripped with fear, she heard his footsteps behind her in the dark and forced herself to stand upright as she staggered out to the porch. Candice was still intoxicated. She got into her car and drove into a ditch. A white police officer pulled up. She struggled to hold back tears as she told him about the attempted rape. All the officer saw was a drunk and disorderly Native American woman. He dismissed Candice’s report of sexual assault as a lie she had made up to avoid getting a DUI. He did not take her to the hospital for a forensic exam. The sexual assault was not recorded in his pol…