Doorgaan naar hoofdcontent

De NAVO Bedreiging

De weblog van Dick W. Stol bericht:

DE NAVO EEN GEVAARLIJK BLOK AAN ONS BEEN?


Mijn vrouw en ik zagen afgelopen maandag in het 8 uur nieuws president Trump in Israël arriveren.

Hij was met Air Force One direct uit Saoedi Arabië komen vliegen Deze directe luchtreis kon alleen maar betekenen dat de politieke relatie  tussen Riyad en Tel Aviv enorm verbeterd moest zijn, anders hadden beide landen deze vlucht niet toegestaan.                                                                                                                                                             Een andere indicatie van de verbeterde verhoudingen was de enorme wapendeal die de Amerikanen met de Saoediërs de dag daarvoor hadden afgesloten. 
100 miljard $!
Een transactie die vroeger nooit had kunnen plaatsvinden.

Men herinnert zich nog de commotie in president Reagan zijn tijd  rond de levering van AWACS surveillance vliegtuigen aan Saoedi Arabië. 
De Israëliërs en de Joodse Gemeenschap met hun Israellobby in Amerika waren woedend. Amerika gaf immers steun aan een van de onverzoenlijke vijanden van Israël.                                                                                                               
Tijdens zijn verkiezingscampagne had Trump luidkeels verkondigd dat hij, naast Obamacare, de door Obama bewerkstelligde overeenkomst met Iran onmiddellijk naar de prullenmand zou        verwijzen.                                                                                                                                                 

Tot grote vreugde van beide landen benadrukte Trump nog eens dat al het kwaad in Teheran zat en dat daaraan iets aan moest gebeuren. De Saoediërs waren verheugd omdat ze de Sjiieten haten en de Israëliërs omdat ze ondanks de mede door hen geëntameerde destabilisatie in het Midden-Oosten de Iraanse invloed in de regio uitsluitend hebben zien toenemen.                                                                               

De president zag echter een aantal zaken over het hoofd.                                                
De overeenkomst met Iran was niet uitsluitend door de VS gesloten maar door de P5 + 1
(de 5 permanente leden van de Veiligheidsraad + Duitsland). Gelukkig maar! Veranderen of opzeggen van deze overeenkomst zal geen eenvoudige zaak worden. Een deuk in de Amerikaanse hoogmoed.                                                          


Bovendien was hem kennelijk ‘ontschoten’ dat de destabilisering van het Midden-Oosten voornamelijk op het conto van de Neoconservatieven geschreven moet worden. Een politieke groepering binnen de regering van de VS, die president George W Bush volledig in zijn greep had en nauwe banden had met Israël.                                                                                                                                    

Waar dienden deze 4000 Amerikaanse doden voor?

Zonder enig mandaat van de Verenigde Naties werd Irak binnen gevallen. Een agressiviteit die met enthousiasme door zijn opvolger Barak Obama in Libië en Syrië werd voortgezet.                   

Wij, ‘de trouwe bondgenoten’ van onze ‘grote broer’  aan de andere kant van de oceaan, trokken mede ten strijde.


AMERICA FIRST
Waarom waren we niet wat kritischer? Waarom lieten we ons meezuigen in het ‘drijfzand’ van het Midden-Oosten? Waarom laten we elke keer de route bepalen door een ‘Imperium’ in verval?                                 

Vandaag toen ik hoorde van de gruwelijke gebeurtenis in Manchester moest ik direct aan onze deelname aan al die gewelddadige acties in het Midden-Oosten denken.                                  
De woorden van de conservatieve Republikeinse senator Ron Paul kwamen bij mij boven: 
“They are over here because we are over there”.


Je hoort nooit in de Mainstream media enig geluid dat op zelfonderzoek zou kunnen wijzen. Zij ‘balken’ trouwhartig de voorgeschotelde opvattingen van onze politieke elite na. 

Op 19 April refereerde ik in dit Blog aan het boekje ‘Manifest’ van Karel van Wolferen en Jan Sampiemon met de intrigerende titel: “Een Keerpunt in de Vaderlandse Geschiedenis”. Het handelt over de periode na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1989. Over de geweldige vergezichten die er toen waren en hoe we die verkwanseld hebben. Een huidige chaotische situatie die we voornamelijk aan onszelf te danken hebben. Het kritiekloos achter de VS aan hobbelen met alle gevolgen van dien. 

Zij pleiten in 2005 al voor het afstand nemen van het imperialistische denken van de VS. Wij dienden als Europa zo min mogelijk vereenzelvigd te worden met het door Amerika agressief gevoerde buitenlandse beleid. Een beleid dat inderdaad, zoals nu al een aantal malen gebleken is, het terrorisme op onze bodem heeft gebracht.

In de digitale krant ‘De Wereld Morgen Be’ werd afgelopen maandag eveneens voor een dergelijke koersverandering gepleit.

Het artikel van de journalist Ludo de Brabander, een Midden-Oosten kenner heb ik in zijn geheel overgenomen:Opinie
Ontbindingsverdrag van de NAVO

Hoe zou een ontbindingsverdrag van de NAVO eruit kunnen zien? 
Zo dus ...

maandag 22 mei 2017


Besluit van de NAVO-Regeringsleiders, Brussel, 25 mei.
Toelichting:
We verklaren dat de NAVO verouderd is. Het Warschaupact is meer dan een kwart eeuw geleden ontbonden. Het is tijd dat ook de NAVO ophoudt te bestaan en dat we onze veiligheid gemeenschappelijk, samen met onze buren, maar ook met landen uit de hele wereld, organiseren. We willen dit doen in de schoot van de Verenigde Naties, die net daarvoor een mandaat heeft gekregen.
We hebben vastgesteld dat de NAVO heeft bijgedragen aan een onveiligere en instabielere wereld. Ons bondgenootschap en een aantal van onze leden hebben verschillende militaire interventies opgezet, die in de betrokken landen desastreus zijn afgelopen en chaos en geweld hebben voortgebracht.
Met Rusland zijn de spanningen gevaarlijk opgelopen. We stellen vast dat de opeenvolgende uitbreidingen van het NAVO-grondgebied in Rusland als bedreigend worden ervaren. De recente ontplooiing van enkele duizenden NAVO-troepen aan de grenzen van Rusland, de stijgende militaire budgetten en de modernisering van de kernwapenarsenalen hebben bijgedragen tot een nieuw Koude Oorlogsklimaat. In de Baltische Zee-regio, in Oekraïne en Syrië vonden al een aantal gevaarlijke incidenten plaats.
Het gevaar is extra groot omdat we te maken hebben met kernwapenmachten. Omdat we de mensheid niet langer in gevaar willen brengen zullen de miljarden kostende moderniseringen van het kernwapenarsenaal worden stopgezet. Deze massavernietigingswapens zullen worden ontmanteld. We nodigen de andere kernwapenmachten uit om dit ook te doen in een sfeer van vertrouwen. We benadrukken dat we in de toekomst onze veiligheid samen gestalte willen geven.
DE NAVO-REGERINGSLEIDERS,
 1. vaststellend dat Operation Allied Force (24 maart – 10 juni 1999) in Kosovo en Servië niet gedekt was door een mandaat van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, noch dat het om een daad van zelfverdediging ging zoals verlangd door het VN-Handvest;
 2. vaststellend dat de oorlog in Kosovo en Servië in overtreding is met artikel 1 van het NAVO-verdrag waarin de partijen er zich toe verbinden om “zich in hun internationale betrekkingen te onthouden van bedreiging met of gebruik van geweld op enige wijze die onverenigbaar is met de doelstelling van de Verenigde Naties";
 3. vaststellend dat de militaire internationale operaties in voormalig Joegoslavië en Libië niet gedekt waren door het NAVO-verdrag dat krachtens artikel 5 het optreden van de alliantie beperkt tot de verdediging van het grondgebied;
 4. vaststellend dat het Nieuw Strategisch Concept van Washington (1999) het uitdrukkelijk heeft over ‘niet-artikel 5’ opdrachten en zo de NAVO omvormt tot een militaire alliantie die buiten het NAVO-grondgebied optreedt zonder machtiging te vragen van de nationale parlementen voor deze taken die niet voorzien in het NAVO-verdrag;
 5. vaststellend dat het grondgebied van de NAVO opeenvolgende keren is uitgebreid naar het grondgebied van de voormalige Warschaupact landen en van voormalige Sovjetrepublieken in de buurt van de Russische veiligheidsruimte;
 6. vaststellend dat de NAVO begin 2017 duizenden extra NAVO-troepen en militair materieel heeft gestationeerd in Polen en de Baltische Staten en werkt aan de uitbouw van een antiraketschild;
 7. vaststellend dat de NAVO in 2014 samenwerkingsakkoorden heeft afgesloten met Zweden en Finland, in de Baltische Zee-regio;
 8. vaststellend dat de NAVO uitdrukkelijk de deur openlaat voor een toekomstig lidmaatschap van Oekraïne en Georgië en daardoor de militaire operaties in beide landen versterkt;
 9. vaststellend dat de NAVO-uitbreidingen en troepenopbouw in de Baltische staten de veiligheid van de bevolkingen aldaar vermindert en er de oorlogsdreiging verhoogt;
 10. vaststellend dat de NAVO in 2014 heeft beslist dat de lidstaten er moeten naar streven om 2% van het BBP te besteden aan hun defensiebudgetten;
 11. overwegend dat het aantal mensen dat in armoede leeft in de EU en de VS respectievelijk 17,3 % en 14,5 % bedraagt van de bevolking;
 12. overwegend de grote wanverhouding tussen de defensiebudgetten van de NAVO en van Rusland en dat het Russische defensiebudget in 2017 zal krimpen van 7 naar 5 % van dat van de NAVO;
 13. vaststellend dat de nucleaire taakverdeling tussen de VS en een aantal NAVO-lidstaten, inclusief de opslag van kernbommen buiten VS-grondgebied, in strijd is met artikel 1 en artikel 2 van het non-proliferatieverdrag dat de verspreiding van kernwapens moet tegen gaan en waarin bepaald is dat er geen transfer mag bestaan van kernwapens tussen kernwapenstaten en niet-kernwapenstaten waardoor de onrechtstreekse controle over of overdracht van kernwapens van een kernwapenstaat naar een niet-kernwapenstaat zou bewerkstelligd worden;
 14. erkennend dat de kernwapenstaten van de NAVO grootschalige moderniseringsprogramma’s opzetten in weerwil van artikel 6 van het non-proliferatieverdrag waarin ze zich ertoe verbinden hun kernwapenarsenalen volledig af te bouwen.
A. BESLUITEN DAT DE NAVO MET ONMIDDELLIJKE INGANG ZAL ONTBONDEN WORDEN
 1. wegens herhaaldelijke inbreuken op het internationaal recht zoals vervat in het VN-Handvest;
 2. wegens inbreuken op het NAVO-verdrag, meer bepaald op de preambule, artikel 1, artikel 2, artikel 5 en artikel 6;
 3. wegens inbreuken op het NPT-verdrag;
 4. wegens de manifeste stijging van de conventionele en nucleaire bewapening die de internationale vrede en veiligheid in gedrang dreigt te brengen
 5. wegens de impact van de stijgende bewapeningsuitgaven op de middelen nodig voor de publieke dienstverlening;
 6. wegens de militaire confrontatiepolitiek met Rusland in een context van opeenvolgende NAVO-uitbreidingen, stijgende bewapening, troepenopbouw en de constructie van een raketschild;
 7. wegens de materiële en menselijke schade als gevolg van directe en indirecte militaire interventies;
 B. BESLUITEN DAT DE INFRASTRUCTUUR EN DE MIDDELEN VAN DE NAVO, ALSOOK HET VRIJGEKOMEN VREDESDIVIDEND DOOR HET WEGVALLEN VAN DE BEWAPENINGSVERPLICHTING VAN DE NAVO DAAR WAAR MOGELIJK WORDEN INGEZET OM DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SDG’S) VAN DE VERENIGDE NATIES TE HELPEN BEREIKEN. 
Ludo De Brabander Vrede vzw  

Mocht de lezer lachprikkels krijgen. Probeer ze te onderdrukken.
Zoek naar de feiten achter de ons voorgeschotelde meningen.
De situatie is ernstiger dan je denkt.
De Amerikaanse megalomane geweldsretoriek betreft inmiddels
 Azië, het Midden-Oosten en Rusland! Reacties

Populaire posts van deze blog

Geert Mak Pleit Nu Voor Vriendschap met Rusland

Ik kwam zojuist mijn oude vriend, de bestseller-auteur en mainstream-opiniemaker Geert Mak in de regen op straat tegen. Na elkaar te hebben begroet, vertelde Geert mij dat hij van oordeel is dat Europa zo snel mogelijk met Rusland om de tafel moet gaan zitten, om de opgelopen spanningen te deëscaleren. De VS heeft heel andere belangen dan 'wij,' aldus Mak, die benadrukte dat de macht van 'onze' Atlantische bondgenoot ingrijpend aan het afnemen is. Kortom, ik hoorde wat ikzelf al enige jaren op mijn weblog schrijf. Opvallend hoe een Nederlandse opiniemaker binnen zo'n betrekkelijk korte tijd zo wezenlijk van oordeel kan veranderen.  Immers, Mak’s gevaarlijke anti-Rusland hetze was een treffend voorbeeld van zijn opportunisme. Mei 2014 beweerde op de Hilversumse televisie de zogeheten ‘chroniqueur van Amsterdam, Nederland, Europa en de VS,’ dat er sprake was van een 'Russische gevaar,’ aangezien ‘meneer Poetin’ aan ‘landjepik’ deed en dat de Russische president d…

America Has Been at War 93% of the Time Since 1776

America Has Been at War 93% of the Time – 222 out of 239 Years – Since 1776 By Washington's Blog Global Research, December 26, 2017 Washington's Blog 20 February 2015 Region:  Theme: 

Native American Rape Survivors

A sign marks the entrance to White Earth Indian Reservation in Mahnomen County, Minn. (J. Stephen Conn / CC 2.0) WHITE EARTH RESERVATION, Minn.—Candice (not her real name) awoke with a start. Someone was pulling down her sweatpants. It was a male friend. “Stop!” she shouted. He kept groping her. She kicked him and he fell off the bed. She dashed out of the bedroom, tripping and tumbling down the stairs. Gripped with fear, she heard his footsteps behind her in the dark and forced herself to stand upright as she staggered out to the porch. Candice was still intoxicated. She got into her car and drove into a ditch. A white police officer pulled up. She struggled to hold back tears as she told him about the attempted rape. All the officer saw was a drunk and disorderly Native American woman. He dismissed Candice’s report of sexual assault as a lie she had made up to avoid getting a DUI. He did not take her to the hospital for a forensic exam. The sexual assault was not recorded in his pol…