Doorgaan naar hoofdcontent

Nederlandse Politici en Zionistische Terreur

Van: Allard de Rooi <a.de.rooi@xs4all.nl>
Onderwerp: Schrijfactie | Tweede Kamer: treed eindelijk op … 
Datum: 8 juni 2016 12:49:19 GMT+02:00
Aan: Allard de Rooi <a.de.rooi@xs4all.nl>

Beste mensen, 

Graag ieders aandacht en steun voor onderstaande schrijfactie. 

Met groeten, 
Allard de Rooi.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tweede Kamer: treed eindelijk op tegen illegale handel en fraude met 'nederzettingen-producten' 

Op donderdag 9 juni a.s. zal de Tweede Kamer haar debat van 26 mei jl. over de 'Midden-Oosten Vredes Politiek' voortzetten (zie deze link, punt 4). Aan de orde zijn opnieuw de EU-etiketteringsmaatregelen voor producten uit Israëls illegale kolonies in Palestina, die door de rechtse partijen worden aangevochten. Ook wordt van die zijde een nieuwe aanval op de BDS-beweging verwacht. 

Twee weken geleden stuurden wij gezamenlijk 2.400 mails aan de betreffende Kamerleden, waarin wij hen opriepen om eindelijk in actie te komen tegen de handel in illegale 'nederzettingen-producten', en tegen het verstoppen daarvan onder het label 'Made in Israel'. Vandaag herhalen wij die actie. Dat is nodig, aangezien de Kamer geen aanstalten lijkt te maken om effectief beleid te formuleren. 

Help mee om onderstaande oproep luid en duidelijk aan onze politici over te brengen. Gebruik de bijgaande tekst of wijzig die naar eigen inzicht. De adressen zijn die van de fractieleiders en buitenland-woordvoerders in de Tweede Kamer. Laat van je horen! 

Daarnaast wordt donderdag vanaf 16.30 uur bij de Tweede Kamer gedemonstreerd. Heb je tijd: sluit je aan! 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tweede Kamer: treed eindelijk op tegen illegale handel en fraude met 'nederzettingen-producten' 


Geachte leden van de Tweede Kamer, 

Voorafgaand aan de voortzetting van uw debat van 26 mei jl. over de Midden-Oosten Vredes Politiek, voorzien voor donderdag 9 juni a.s., stel ik het volgende vast: 

Dat de Tweede Kamer al sinds de jaren negentig wordt opgeroepen om op te treden tegen de handel in producten uit de illegale Israëlische kolonies in bezet Palestina, én tegen het bedrog met het label 'Made in Israël', dat als dekmantel fungeert voor producten uit die illegale kolonies. 

Dat deze oproep was (en is) gebaseerd op de voor Nederland geldende internationale rechtsbeginselen en verdragen, op de verplichtingen die daaruit voortvloeien, en op uw individuele plicht om daar namens de Nederlandse burger aan te voldoen en over te waken. 

Dat de Tweede Kamer die plicht heeft verzaakt, en ernstig tekort is geschoten in de bescherming van de internationale rechtsorde en de Nederlandse burger/consument. In dat proces heeft de Kamer de rechtsorde tot politiek-ideologische speelbal gemaakt – daarmee haar werking tenietdoend en schade toebrengend aan één van de fundamenten van de internationale gemeenschap. 

Dat tengevolge van dat verzuim grote sommen geld van (veelal argeloze) Nederlanders aan de illegale kolonies ten goede zijn gekomen: het gedogen van de handel met die kolonies komt aantoonbaar neer op actieve steun aan de voortgaande kolonisering. Die praktijk duurt tot de dag van vandaag voort. Dat geldt ook voor de grootschalige fraude – want dat is het – met het label 'Made in Israel'. 

Dat het plakken van stickers op 'nederzettingenproducten' niets aan deze realiteit verandert: de handel met de illegale kolonies blijft erdoor intact, en het bedrog met het label 'Made in Israel' zal er verder door toenemen. Daarnaast wijst de praktijk uit dat de sticker-maatregel louter voor de Bühne is: bij tientallen winkelinspecties van alle grote supermarktketens werd geen enkele 'nederzettingen-sticker' aangetroffen – tegen 257 producten met een 'Made in Israel'-sticker. 

Dat een blik op de 37 nieuwe vragen aan minister Koenders uitwijst dat de Tweede Kamer volhardt in steeds wildere exercities, waar nu zelfs staten als Zuid-Ossetië bij betrokken worden. 

Op grond hiervan roep ik u op om tijdens uw debat van 9 juni een streep te zetten onder bovengenoemde dwalingen, en beleid te formuleren dat effectief bescherming biedt tegen de illegale handel en fraude waaraan Nederlandse burgers met uw medeweten blootstaan. Concreet: 

1. Een volledig én verifieerbaar importverbod op producten uit de illegale Israëlische kolonies in Palestina

2. De garantie dat zich onder het label 'Made in Israel' geen producten uit de illegale Israëlische kolonies in Palestina meer bevinden. 

Tenslotte roep ik u op om – ingeval u opnieuw in gebreke blijft – als Tweede Kamer uit de spreken en vast te leggen dat u daarmee willens en wetens de internationale rechtsorde én uw plichten als volksvertegenwoordiging terzijde schuift. 

Met vriendelijke groet, 
[naam, plaats] 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Geert Mak Pleit Nu Voor Vriendschap met Rusland

Ik kwam zojuist mijn oude vriend, de bestseller-auteur en mainstream-opiniemaker Geert Mak in de regen op straat tegen. Na elkaar te hebben begroet, vertelde Geert mij dat hij van oordeel is dat Europa zo snel mogelijk met Rusland om de tafel moet gaan zitten, om de opgelopen spanningen te deëscaleren. De VS heeft heel andere belangen dan 'wij,' aldus Mak, die benadrukte dat de macht van 'onze' Atlantische bondgenoot ingrijpend aan het afnemen is. Kortom, ik hoorde wat ikzelf al enige jaren op mijn weblog schrijf. Opvallend hoe een Nederlandse opiniemaker binnen zo'n betrekkelijk korte tijd zo wezenlijk van oordeel kan veranderen.  Immers, Mak’s gevaarlijke anti-Rusland hetze was een treffend voorbeeld van zijn opportunisme. Mei 2014 beweerde op de Hilversumse televisie de zogeheten ‘chroniqueur van Amsterdam, Nederland, Europa en de VS,’ dat er sprake was van een 'Russische gevaar,’ aangezien ‘meneer Poetin’ aan ‘landjepik’ deed en dat de Russische president d…

America Has Been at War 93% of the Time Since 1776

America Has Been at War 93% of the Time – 222 out of 239 Years – Since 1776 By Washington's Blog Global Research, December 26, 2017 Washington's Blog 20 February 2015 Region:  Theme: 

Native American Rape Survivors

A sign marks the entrance to White Earth Indian Reservation in Mahnomen County, Minn. (J. Stephen Conn / CC 2.0) WHITE EARTH RESERVATION, Minn.—Candice (not her real name) awoke with a start. Someone was pulling down her sweatpants. It was a male friend. “Stop!” she shouted. He kept groping her. She kicked him and he fell off the bed. She dashed out of the bedroom, tripping and tumbling down the stairs. Gripped with fear, she heard his footsteps behind her in the dark and forced herself to stand upright as she staggered out to the porch. Candice was still intoxicated. She got into her car and drove into a ditch. A white police officer pulled up. She struggled to hold back tears as she told him about the attempted rape. All the officer saw was a drunk and disorderly Native American woman. He dismissed Candice’s report of sexual assault as a lie she had made up to avoid getting a DUI. He did not take her to the hospital for a forensic exam. The sexual assault was not recorded in his pol…